Jõhvi Sotsiaalmaja korraldab konkursi sotsiaaltöö-projektijuhi tööulesannete täitmiseks

Sotsiaaltöö-projektijuhi tööülesannete eesmärgiks on korraldada sotsiaalteenuste osutamist ja sotsiaalaabi andmist Jõhvi Sotsialmajas. Suunab vajadusel abivajajad pädeva ametiasutuse või isiku poole. Aitab arendada läbi projektide kirjutamist ja nende elluviimist Jõhvi Sotsiaalmaja heaolu ning raskes olukorras olevatele linnaelanikele parimate elutingimuste pakkumist. Vastutab projekti elluviimise, sh eelarve täitmise ja vajalike hankemenetluste, lepingute sõlmimise ning seireandmete kogumise eest. Projektiga seotud analüüsi läbiviimine. Ametialaste lepingute koostamine ning täitmise kontrollimine. Jõhvi Sotsiaalmaja töökeskonna, töötervishoiu ning tööohutuse alase tegevuse korraldamine. Investeeringute vajaduse kaardistamine, esitamine.
      
Nõuded kandidaadile: 
* kõrgharidus 
* teadmised aluspõhimõtetest töös sotsiaalabi vajavate inimestega;
* eelnevas töökogemus sarnasel töökohal vähemald 3 aastat;
* eelnevas töös aktiivne suhtlemiskogemus inimestega vähemalt 3 aastat;
* baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
* hea arvuti kasutamise oskus;
* tööks vajalike programmide tundmine
* eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine kõnes ja kirjas;
* olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega; heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia; 
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri tulevasest tööst sotsiaaltöö-projektijuhina;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Andrei Luškin, e-posti aadress: sotsiaalmaja@johvi.ee.
 
Dokumendid esitada 23. oktoobriks 2019 Jõhvi Sotsiaalmaja aadressil Jõhvi linn, Kaare  7 postiindeks 41534, märgusõnaga „Jõhvi Sotsiaalmaja sotsiaaltöö-projektijuhi" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile sotsiaalmaja@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 3370 130 või 53443520.