Jõhvi linna jalgpallikeskuse maa-ala detailplaneeringu algatamisest teatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 11. novembri 2020 korraldusega nr 2578 Jõhvi linna jalgpallikeskuse maa-ala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Pargi tn 1 (25301:007:0102, üldkasutatav maa 100%, pindala 49425 m²), Malmi tn 1 (25101:001:0740, üldkasutatav maa 100%, pindala 1727 m²), osaliselt Jõhvi-Mäetehnika 0-1,282 km (25301:001:0011, transpordimaa 100%) ning osaliselt Malmi tn 1a (25101:001:0558, üldkasutatav maa 100%) kinnistuid. Planeeritava maa-ala pindala on ca 6,2 ha.

Planeeritav maa-ala piirneb järgmiste kinnistutega: põhjast osaliselt Jõhvi raudteejaam (25301:001:0013, transpordimaa 100%, pindala 383408 m²), idast Malmi tänav L1 (25301:013:0073, transpordimaa 100%, pindala 9166 m²), lõunast osaliselt Pargi tänav L5 (25301:013:0074, transpordimaa 100%, pindala 5923 m²) ja läänest Pargi tänav T2 (25301:007:0118, transpordimaa 100%, pindala 6018 m²).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kehtiva Jõhvi linnapargi, Hariduse, Rakvere, Pargi, Malmi tänavate ja Tallinn-Narva raudtee vahelise ala detailplaneeringu (kehtestatud Jõhvi  Linnavolikogu 19.05.2005 määrusega nr 84; planeeringute registris DP-41) muutmine, kuna see ei vasta kavandatava jalgpallikeskuse nõuetele. Detailplaneeringuga määratakse jalgpallikeskuse, sh kunstmurukattega jalgpalliväljaku, jalgpalli sisehalli ja vajalike rajatiste hoonestusala, ehitusõigus, liikluskorraldus, parkimine ning esitatakse tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa (A).

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-177 või lingilt:

https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2516922&tid=1611&u=20220518114247&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20220518114247