Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Eakate ja puuetega inimeste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on tagada eakatele, erivajadustega inimestele heaolu ja võrdsed võimalused toetava tugivõrgustiku loomisega.

 

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • eelnev töökogemus abi andmisel eakatele ja puuetega inimestele juhtumikorralduse põhimõttel;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus;
 • teadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • dokumendihaldussüsteemide tundmise ja kasutamise oskus sh Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutamise kogemus;
 • teadmised ja kogemused avalduste, seisukohtade koostamisest kohtusse ja kohtus valla esindamise kogemus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • suutma töötada iseseisvalt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Sirli Tammiste e-posti aadress: sirli.tammiste@johvi.ee

Dokumendid esitada hiljemalt 16. detsember 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 3363751 ja 5342 1332.