« Tagasi

Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Anname teada, et 12.09.2023 korraldusega nr 1775 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linna Narva mnt 117 ja lähiala detailplaneeringu.
 
Paneeritav maa-ala hõlmab Narva mnt 117 (katastritunnus 25101:001:0170, elamumaa 100%, pindala 2763 m²) kinnistut ning osaliselt Narva maantee L12 (katastritunnus 25101:001:0440, transpordimaa 100%, pindala 884 m²) ja Eha tänav T1 (katastritunnus 25301:010:0052, transpordimaa 100%, pinda-la 3019 m²) kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on 0,4 ha. 
 
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast Eha tn 8 (katastritunnus 25301:010:0049, elamumaa 100%, pin-dala 933 m²) ja Eha tn 8a (katastritunnus 25301:010:0051, elamumaa 100 %, pindala 822 m²), kirdest Narva mnt 119b (katastritunnus 25301:010:0005, elamumaa 100%, pindala 1164 m²), kagust Narva mnt 119 (katastritunnus 25101:001:0168, elamumaa 100%, pindala 1459 m²), lõunast Narva maantee L10 (katastritunnus 25101:001:0996, transpordimaa 100%, pindala 7485 m²) ning läänest Narva mnt 115 (katastritunnus 25301:010:0004, elamumaa 100%, pindala 1226 m²) ja Eha tn 3 (katastritunnus 25301:010:0012, elamumaa 100%, pindala 1286 m²) kinnistutega. Planeeringuala külgneb põhitäna-vaga Narva maantee (nr 2510501) ja vähese liiklusega kohaliku Eha tänavaga (nr 2510502). Planeeri-tav ala asub Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine" trassikoridoris.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule Narva mnt 117 ehitusõigus ühe 2-korruselise kuue (6) boksiga ridaelamu püstitamiseks ning lahendada liikluskorraldus. Narva mnt 117 maaüksuse piire, katastri sihtotstarvet, krundi pindala ega aadressi ei muudeta. Hoonete suurim lubatud arv krundil on kuni 3 (1 kahekorruseline ridaelamu maksimaalse kõrgusega kuni 8,5 m + 2 ühekorruselist abihoonet maksimaalse kõrgusega kuni 5,0 m). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 553 m² (ei sisalda konsoolsete rõdude, katmata/katusealuste terrasside ja treppide, katuseräästaste jms pindala). Detailplaneeringu ala asub avalikult kasutatavate tänavate ristis, mis tagab krundile vajaliku juurdepääsu. Sõidukite juurdepääs planeerigu alale on ette nähtud Eha tänavalt. 
 
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub Narva mnt 117 kinnistu tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pereelamu maa (EP). Pereelamu maal on lubatud kuni 2-kordsed elamud, milleks on ühepereelamu, mitme pereelamu (paarismaja, ridaela-mu, mitme korteriga kaasomandis olev kinnistul paiknev elamu) ning garaažid. Detailplaneeringu realiseerimise positiivse mõjuna võib välja tuua maha jäetud ala kasutusele võttu elamupiirkonnas koos sellega seotud võrgustiku väljaarendamisega (haljastus, heakord).
 
Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeameti (29.06.2023 kiri nr 7.2-3.3/4108-2) ja Transpordiameti (04.07.2023 kiri nr 7.2-2/23/6250-3) poolt. Terviseamet andis 13.07.2023 kirjaga nr 9.3-1/23/4045-2 kooskõlastuse, kuid tegi mõned märkused. Planeeringulahendust on märkuste kohaselt täiendatud. Maa-amet nõustus 14.06.2023 kirjaga nr 6-3/23/4953-3 detailplaneeringu lahendusega. 
Detailplaneeringu koostamisse kaasati naaberkinnistute omanikud, keda teavitati võimalusest avaldada soovi korral detailplaneeringu kohta arvamust. Eha tn 3, Eha tn 5, Eha tn 8 ja Eha tn 8a kinnistute omanikud esitasid 12.07.2023 (registreeritud 17.07.2023) kirjaga nr 7-1.3/1338-14 arvamuse planeeringu kohta. Jõhvi Vallavalitsus vastas põhjendatult esitatud seisukohtadele, planeeringu lahendus on jäetud muutmata. 
Eha tn 5, Eha tn 8 ja Eha tn 8a kinnistute omanikud kinnitasid 27.07.2023 kirjaga nr 7-1.3/1338-19, et ei oma vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse kohta. 
 
Jõhvi Vallavalitsuse 1.08.2023 korraldusega nr 1649 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.08. kuni 4.09.2023. Avaliku väljapaneku ajal ei laekunud kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta.
 
Huvitatud isikuga sõlmiti 08.09.2023 haldusleping detailplaneeringu planeeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud kulude kandmiseks.
 
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehelt,

Detailplaneeringu põhijoonis