Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetus

Toetuse andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine Jõhvi valla haridusasutustes (lasteaiad, üldhariduskoolid, huvikoolid) ning soodustama uute spetsialiste elama ja tööle asumist Jõhvi valda.

Alus: Jõhvi Vallavolikogu 25. juuli 2019 määrus nr 56 "Alustava õpetaja ja tugispetsialisti toetuse andmise kord"

Alustava õpetaja ja tugispetsialisti rahaliseks toetuseks on:

stardiraha summas 2500 eurot, millest 500 eurot makstakse pärast töölepingu sõlmimist, 500 eurot peale katseaja edukat läbimist ja 1500 eurot teisel tööaastal esimese täiskuu palgapäeval;
lisatasu eluruumi üüri kompenseerimiseks ühe aasta jooksul tööle asumise hetkest või muudel juhtudel kokkuleppel vallavalitsusega summas kuni 100 eurot;
stipendium netosummas 1500 eurot, s.o 750 eurot semestri kohta statsionaarse-või mittestatsionaarse viimase kursuse magistriõppe üliõpilasele, kes omandab õpetaja/tugispetsialisti kutset, tingimusel, et üliõpilane asub tööle õpetajana/tugispetsialistina Jõhvi valla haridusasutustes ühe aasta jooksul peale stipendiumi eraldamist ja töötab haridusasutustes vähemalt kolm aastat;
50 % soodustus Jõhvi valla spordiobjektide kasutamisel (spordikeskus, ujula).

Toetus makstakse füüsilisele isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:

isiku elukoht toetuse taotlemise ja toetuse maksmise ajal on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas;
isik vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, omab õpetaja kutset või läbib haridusprogrammi, mille eesmärgiks on uute spetsialiste toomine haridussüsteemi (Noored koolid jne).
kes asub tööle Jõhvi valla haridusasutustesse.
Isikul on õigus saada (taotleda) toetust ühel korral.

Toetuse taotlemine toimub Jõhvi Valla toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem SPOKU kaud