Puudega lapse tugiteenused

Suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega kuni 17-aastastele lastele pakutakse lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust.

  • Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on mõeldud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet. Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  • Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Teenust korraldatakse igale lapsele individuaalselt ning tugiisiku täpsed tööülesanded pannakse kirja temaga sõlmitavasse lepingusse.

  • Transporditeenus

Transporditeenust osutatakse puudega lapsele õppeasutusse sõitmiseks ning et ta saaks osaleda lapsehoiu- või tugiisikuteenusel.

Teenuste taotlemine

Taotleja esitab avalduse ning peresotsiaaltöötaja selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse. Lapsehoiuteenuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega. Tugiisikuteenuse ja transporditeenuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4270/4201/7003/LISA%20-%20lapsehoiuteenuse%20taotlus.pdf#

Peresotsiaaltöötaja kontakt:
telefon 336 3774, 53426798, pille.ruutel@johvi.ee

Teenuseosutaja

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir (Sompa 5a, Jõhvi)
Liana Põld, liana.pold@gmail.com
telefon 53060778

Õigusaktid
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõhvi vallas

Kasulikku lugemist sotsiaalkindlustusameti vahendatud tugiteenused puudega laste perele:
Laste sotsiaalne rehabilitatsioon | Sotsiaalkindlustusamet