Õpilaste transport

Kirjeldus  

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 järgi peavad kohalikud omavalitsused korraldama sõidu haridusasutusse ja tagasi. Kohalikul omavalitsusel on õigus otsustada, mis viisil seda sõidu korraldama.

Tegu võib olla spetsiaalselt koolilaste jaoks mõeldud koolibussiga või on kohustus täidetud seeläbi, et vallas või linnas on sobilik ühistranspordivõrk (mis võimaldab koolipäeva arvestades kooli ja tagasi sõita).

Kohalik omavalitsus saab ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 35 ja § 36 alusel kehtestada sõidusoodustused või hüvitada sõidukulu. 

Jõhvi vallavalitsuse poolt korraldatav koolibuss sõidab Kahula-Tammiku-Jõhvi-marsruudil järgmistel kelleaegadel:

Kahula küla

7.35

Tammiku alevik

7.40

Jõhvi, peatus "Lasteaia"( Puru teel ) 

7.50

Jõhvi Põhikool, Hariduse 5 

7.55

Koolist tagasi:

Jõhvi Põhikool, Hariduse 5   

15.25

Jõhvi, peatus "Lasteaia"( Puru teel ) 

15.35

Tammiku alevik

15.40

Kahula küla

15.45

Kooliõpilaste vedu toimub igal tööpäeval alates 1. jaanuarist kuni 10. juunini  ning 1.
septembrist kuni 31. detsembrini, millest on välja arvatud koolivaheajad.

Kõikidele Jõhvi valla munitsipaalüldhariduskoolides õppivatele õpilastele, kelle elukoht ei ole kooliga samas asulas (välja arvatud Jõhvi küla), kuid kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald, kompenseeritakse sõidukulu 100% ulatuses.

Väljamaksed teostatakse ülekandega taotleja arveldusarvele.

Õigusaktid

Eesti Vabariigi haridusseadus 

Ühistranspordiseadus

Õpilaste sõidukulu kompenseerimise kord Jõhvi vallas

Vajalikud sammud

Printige õpilaste sõidukulude kompenseerimise avalduse vorm välja, täitke, allkirjastage ning edastage Jõhvi Vallavalitsuse administraatori kätte (Kooli 2, Jõhvi).

Avaldusele lisatakse taotletava perioodi kulu tõendav dokument. Elektroonilise sõidukaardi puhul tuleb avaldusele lisada kaardi koopia koos makset tõendava dokumendiga.

Soovi korral saate esitada avalduse Jõhvi valla Toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteem SPOKU kaudu.