Riiklik toimetulekutoetus

Riiklikku toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekupiir 2023. aastal on 200 eurot ühe pereliikme kohta, iga järgneva täiskasvanud pereliikme kohta 160 eurot ja alaealise pereliikme kohta 240 eurot

Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. 

Avalduses märgib taotleja toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust ja need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel;

2) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid;

3) eluasemekulud kaetakse vastavalt kinnitatud piirmääradele.

Taotluse vorm (soovituslik) (*.pdf) (*.täidetav)

 

Sotsiaaltoetuste spetsialistide kontaktid:

Sirle Lumiste – telefon 333 1184, 5345 2269, sirle.lumiste@johvi.ee
Moonika Räitsak – telefon 336 3769, 5194 1950, moonika.raitsak@johvi.ee