Jõhvi Vallavalitsus on, koostöös Tervise Arengu Instituutiga, uuendamas Jõhvi valla tervise- ja heaoluprofiili. Terviseprofiili koostamise eesmärk on kaardistada, milline on Jõhvi valla elanike tervise ja heaolu hetkeolukord. Profiilist selgunud tulemuste põhjal on võimalik edasiste tegevuste planeerimine. Profiili valmise tähtajaks on juuni 2023.

Tervise- ja Heaoluprofiili põhivaldkonnad:

 1. Demograafiline olukord ja rahvastiku tervis;
 2. Tervist toetav ja turvaline elukeskkond ning osalusvõimalused;
 3. Universaalsete teenuste kättesaadavus ja kvaliteet;
 4. Haavatavate (riskis) sihtrühmadega tegelemine;
 5. Kohaliku omavalitsuse toimimine ja ressursid).

Põhivaldkonnad jagunevad 15. alavaldkonnaks.

 

 

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.

Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on:

 • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele;
 • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse;
 • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas;
 • aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.

Terviseprofiili abil saame:

 • koondada tervist puudutava olulise info;
 • selgitada välja terviseprobleemid ja -vajadused;
 • selgitada välja tervist mõjutavad tegurid;
 • selgitada välja tervise parendamist võimaldavad tegevused;
 • stimuleerida tervisemuutusi;
 • edendada valdkondadevahelist koostööd;
 • anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja otsusetegijatele  kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
 • muuta tervise temaatika nähtavamaks.

 

Kasulikku lugemist: http://www.terviseinfo.ee/et/