Puude raie Jõhvi valla territooriumil toimub vastavalt Jõhvi Vallavolikogu 16. juuni 2016 määrusele nr 97 "Üksikpuude raie loa andmise tingimused ja kord Jõhvi vallas".

Puu raieks loa andmise põhimõtted

Puu raiet tehakse Jõhvi vallas korra kohaselt väljastatud loa alusel ja tingimustel. Taotlus raieloa saamiseks tuleb esitada Jõhvi Vallavalitsusele kirjalikult täites vormi doc pdf. Taotluse võib esitada maa omanik või seadusjärgne esindaja (nt korteriühistu). Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab taotluse maad haldav asutus.

Raieloa väljastamisel lähtutakse eelkõige järgmistest põhimõtetest:

1. korra kohaselt toimub puude raie Jõhvi valla tiheasustusaladel (Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus);
2. kord ei reguleeri linna ja valla haljasaladel hoolduskava kohaselt läbiviidavat puude raiet.

Raieks ei ole vaja luba taotleda:

1. alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule. Rinnasläbimõõt - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
2. viljapuule;
3. eravalduses olevate põõsaste eemaldamiseks kinnistu omaniku poolt omal territooriumil;
4. tormiheite või -murru või teistel põhjustel maha langenud või ohtlikuks muutunud puude raieks juhul, kui vajalik on kohene raie. Sel juhul tuleb esitada vabas vormis raie teatis. Raie teatises tuleb ära näidata raie asukoht ja kirjeldada olukord enne raiet ning lisada asjakohane fotomaterjal.

Puu raiumise ning raiese ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud, kui loas ei ole märgitud teisiti.

 

Lisainfo: Alina Nevent tel  5866 7960 , e-post alina.nevent@johvi.ee