19.07.19

Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.  Keskmise puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või võõrasvanemale määratakse hooldajatoetus vaid erandjuhtudel.

Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omavatel puudega lapse vanemal, eestkostjal või võõrasvanemal, kes elab puudega lapsega samal aadressil ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse.
Hooldajatoetus määratakse hooldajale, kui hooldusvajadusega lapse iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
Hooldajatoetust makstakse igakuiselt keskmise ja raske puudega lapse hooldajale 35 eurot ja sügava puudega lapse hooldajale 50 eurot.

Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltöötaja koostatud juhtumiplaan lapse hooldusvajaduse hindamise kohta, sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4190/1201/8011/Lisa_1.pdf#
 

Info telefonil 336 3774, 53426798, peresotsiaaltöötaja Pille Rüütel