Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldaja hooldajatoetuse  eesmärk on tagada puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut ja arengut.
Hooldajatoetus on igakuine toetus kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest lapsevanemale, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu. Vallavalitsus maksab sotsiaalmaksu isiku eest, kes hooldab puudega last ja kellele vallavalitsus maksab toetust puudega lapse hooldamise eest.
Puudega lapse hooldajatoetust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omavatel puudega lapse vanemal, kes elab puudega lapsega samal aadressil ning ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.
Hooldajatoetust makstakse igakuiselt raske puudega lapse hooldajale 50 eurot, sügava puudega lapse hooldajale 80 eurot ja erandjuhtudel (sh keskmise puude puhul) ja/või suure abivajadusega lapse (kui lapsele ei ole puuet määratud) hooldajale 50 eurot.
Sotsiaalteenistuse vastav spetsialist selgitab vestluse ja esitatud dokumentide alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks ning koostab juhtumiplaani lapse hooldusvajaduse hindamise kohta.
 
Taotluse vorm (soovituslik) vorm (pdf), vorm  (täidetav)
 
Peresotsiaaltöötaja kontaktid:

Pille Rüütel - telefon 336 3774, 5342 6798, pille.ruutel@johvi.ee