Raske ja sügava puudega inimestele täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine

Toetuse määramise aluseks on:
1) sügava puudega isiku puhul ekspertiisi otsus puude määramise kohta;
2) raske puudega isiku puhul ekspertiisi otsus puude määramise kohta, sotsiaaltöötaja poolt koostatud kõrvalabi vajaduse hindamise akt.

Kõrvalabi hindamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:
1) puudega isik vajab kõrvalabi söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutel ja liikumisel;
2) puudega isik vajab kõrvalabi ja juhendamist psüühilise seisundi tõttu.

 

Toetust 50 eurot kuus makstakse täisealisele sügava puudega isikule. 

Toetust 30 eurot kuus makstakse raske puudega isikule.

Toetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske puue, kuid ta ei vaja hindamisaktist tulenevalt pidevat igapäevast kõrvalist abi. Samuti ei maksta toetust isikule, kelle kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagab pereliige (nt abikaasa, täisealine laps, lapselaps).

Taotluse vorm https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6056/Lisa1.pdf#

Hindamisakt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4250/2201/6056/Lisa2.pdf#

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann