Pere tugiteenused

Laste ja perede tugiteenuseid (psühholoogiline nõustamine, supervisioon, laste logopeediline abi jms) osutatakse lastele, täiskasvanutele ja/või peredele vastavalt vallavalitsuse ja teenust osutava organisatsiooni vahelisele lepingule.

Teenusele suunamise aluseks on abivajaja või tema seadusliku esindaja põhjendatud avaldus ja sotsiaalkomisjoni otsus.

Lastele osutatakse psühholoogilise nõustamise teenust ja logopeedilist abi kümne nõustamistunni ulatuses. Juhul, kui lapse abivajadus on suurem otsustatakse nõustamisvajaduse maht teenuse osutaja hinnangu ja sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

Teenuse eest tasumise aluseks on teenust saanud isikute nimekiri ja vastav arve. Teenuse eest tasumisel võib arvesse võtta täiskasvanud isiku omaosaluse lähtuvalt isiku või pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest. Isiku või pere omaosalus fikseeritakse sotsiaalkomisjoni otsusega.

Psühholoogilise nõustamise taotluse vorm (*.pdf) 

Logopeedilise nõustamise taotluse vorm (*.pdf) 

 
Peresotsiaaltöötaja kontaktid
Pille Rüütel – telefon 336 3774, 5342 6798, pille.ruutel@johvi.ee