Noortevolikogu

Mis on noortevolikogu?

Jõhvi valla noortevolikogu eesmärk on kaitsta noorte huvisid vallas, innustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
Noortevolikogu arutab valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid teemasid ning teeb nende kohta ettepanekuid nii volikogule kui ka Jõhvi Vallavalitsusele, alati lähtudes noorte vajadustest ja huvist.

Jõhvi valla noortevolikogu tööd reguleerib Jõhvi Vallavolikogu 22.08.2019 määrus nr 59 "Jõhvi valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus".

Noortevolikokku saavad  kandideerida noored, kes elavad Jõhvi vallas vastavalt rahvastikuregistri andmetele või õpivad Jõhvi valla territooriumil asuvas haridusasutuses (v.a huvikoolid) ning on valimiste toimumise hetkel 12–26 aastased.

Valimiskomisjon registreerib kandidaadid ning nende nimekirjad ja lühitutvustused on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehel ning kõikides Jõhvi valla haridusasutustes vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

Mis on noortevolikogu pädevuses?

  • Arutada valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid volikogule ja valitsusele.
  • Toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele.
  •  Algatada noorteprojekte.
  • Teha koostööd valla noortekeskuse ning haridusasutuste õpilasesindustega.
  • Vahendada teavet volikogu ja valitsuse ning noorte vahel.
  • Teha koostööd teiste omavalitsuste noortevolikogudega.

Noortevolikogu on suurepärane võimalus osaleda oma kogukonna kujundamises, väljendada oma mõtteid ja hoolida küsimuste lahendamisest, mis puudutavad just noori. Noored olge julged ja kandideerige Jõhvi valla noortevolikokku!

Avaldus tuleb esitada aadressil johvi@johvi.ee, hiljemalt 22.10 kell 16:00. Kirja pealkirjaks märkida „Noortevolikogu". 
 
 
Avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Alaealise kandidaadi eest võib kandideerimisavalduse allkirjastada kandidaadi seaduslik esindaja. Avalduse juurde lisada foto endast, fotot kasutatakse kandidaadi tutvustamiseks valimiste ajal. Foto lisada eraldi manusena.
 
Kirja koopiasse lisada oma kooli huvijuht:
Jõhvi Põhikool - liivi.joemets@johvipk.edu.ee
Jõhvi Kesklinna kool - antonina.lattu@jvp.edu.ee
Jõhvi Gümnaasium - ketter.kore@johvig.ee
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus - katrin.puusepp@ivkhk.ee
 

Lisainfo:

Maria Laanemäe
Haridusnõunik

tel 336 3760; mob 5300 8227; maria.laanemae@johvi.ee