Nime muutmist võib taotleda Eesti kodanik ja Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane, kes ei ole ühegi riigi kodanik.
 
Teise riigi kodanikud peavad nime vahetamiseks pöörduma kodakondsusriigi (saatkonna) poole.
 
Nime taotlemine peab olema põhjendatud. Nimeseaduse § 17¹ määratleb isiku soovil uue perekonnanime taotlemise põhjused ja § 19 isiku soovil uue eesnime taotlemise põhjused.
 
Nime muutmise taotlemisel esitab isik vormi kohase avalduse isiklikult. Avaldus esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult või Jõhvi Vallavalitsusele kirjalikult.
 
Vajaduse korral esitab isik perekonnaseisuasutusele:
  • nime muutmise põhjust tõendavad dokumendid;
  • taotletava nimega seotud dokumendid;
  • avalduse esitajaga seotud perekonnaseisualased dokumendid, kui vajalikke andmeid ei ole võimalik saada rahvastikuregistrist.
Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, esitab alaealisele lapsele nime muutmise taotlemisel teine vanem oma nõusoleku digitaalallkirjaga kinnitatult või isiklikult ja kirjalikult, välja arvatud juhul, kui kohus on andnud lapse nime muutmise otsustusõiguse avalduse esitanud vanemale.
 
Välisriigis viibiv vanem võib lapse nime muutmiseks nõusoleku esitada Eesti välisesinduse kaudu või posti teel. Nõusoleku andja isiku peab olema tuvastanud ja tema allkirja õigsuse kinnitanud Eesti välisesinduse konsulaarametnik või välisriigi notar. Dokument, millel on allkirja õigsuse kinnitanud välisriigi notar, peab olema legaliseeritud või apostilliga kinnitatud, kui välislepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
 
Kui lapse, kelle nime muutmist taotletakse, vanem on kinnipeetav või vahistatu, kinnitab tema nõusolekul oleva allkirja õigsuse vangla direktor.
 
Kümneaastasele või vanemale lapsele isikunime andmisel on vaja tema nõusolek. Arvestada tuleb ka noorema kui kümneaastase lapse soovi, kui tema arengutase seda võimaldab. Alaealise nõusoleku selgitab välja ametnik ning kinnitab selle oma allkirjaga nime andmise taotlusel.
 
Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.
 
Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Selgitusse tuleb kirjutada „nime muutmine" ja nime vahetaja nimi.
Viitenumbri lahtrisse tuleb märkida 10294002000024.
 
Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.
Toimingust loobumise korral riigilõiv tagastatakse taotluse alusel.
 
Nimeõiguslik muudatus jõustub, kui nimekanne on salvestatud rahvastikuregistris.
 
Nime muutmise kohta või sellest keeldumise kohta vormistatakse haldusakt, mis tehakse avalduse esitajale teatavakspärast rahvastikuregistris nimeõigusliku muudatuse tegemist.
 
Avalduse läbi vaatamata jätmisest teavitab avalduse esitanud isikut Jõhvi Vallavalitsuse perekonnaseisuametnik. 
 
Korduva dokumendi isikule nime muutmise või sellest keeldumise kohta väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv (vt rubriigist tõendi väljastamine).
 
 
Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmiseks saab pöörduda järgmistel vastuvõtuaegadel:
  • esmaspäeviti ja teisipäeviti 9:00 – 11:30; 14:00 – 16:00
  • kolmapäeviti 9:00 – 11:30
  • neljapäeviti 9:00 – 11:30; 14:00 – 17:00

Avalduse esitamiseks palun broneeri aeg telefonil  33 21 222.

Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.
 
Lisainfo: Raissa Gorski, tel 332 1222, e-post raissa.gorski@johvi.ee