Jõhvi valla laste ja perede heaolu arengukava 2017 -  2021 on suunatud kõigile Jõhvi valla haldusterritooriumil elavatele lastele ja peredele sõltumata nende soost, rahvusest, keelest, religioonist, maailmavaatest, sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisundist, elukohast ja perevormist, et nad saaksid kasvada ja elada turvalises ning inimsõbralikus elukeskkonnas.

Laste- ja perepoliitika mõjutab pea iga valla elanikku ja on kas kaudselt või otseselt seotud kõigi tema eluvaldkondadega sünnist surmani. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses. Uuringud näitavad, et lapse kasvukeskkond määrab oluliselt lapse tulevikuväljavaateid: täiskasvanud, kellel oli problemaatiline lapsepõlv, on suurema tõenäosusega vägivaldsed ja antisotsiaalsed, omavad vaimse tervise probleeme, on madalama intellektuaalse võimekuse ja haridustasemega, suurema majandusliku toimetulematuse ja halva füüsilise tervisega. See viib omakorda suuremate kulutusteni tervishoius, sotsiaalhoolekandes, õigus- ja korrakaitses ning vähendab ressursside taastootmist.

Laste ja perede heaolu arengukava