Toetus taotletakse ja antakse Jõhvi Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 72 "Jõhvi valla korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord" alusel.

 

Toetatavad tegevused

1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine hoovi korrastamiseks;
2) puude ja põõsaste hoone juurde istutamine;
3) lillevaaside, amplite ja muude lillepeenra inventari soetamine hoovi korrastamiseks;
4) ohtlike puude raie;
5) puude ja põõsaste hoolduslõikus;
6) pinkide ja urnide soetamine ja hoone juurde paigaldamine;
7) hoone juures olevate pinkide ja urnide remont ja taastamine;
8) muru rajamine/külvamine ja hooldus;
9) välistrepi käsipuude rajamine;
10) puude seisukorra hindamine arboristi poolt.

Ühes taotluses võib taotleda toetust mitmele tegevustele.  Toetust ei anta tööriistade ostmiseks. Toetust ei anta heas seisus ja elujõuliste puude raiumiseks. Toetus ei laiene ehituse alla jäävate puude raiumisele.

Puude hoolduslõikust peab teostama kutsetunnistusega arborist.

Toetatakse 70% ulatuses, vaid maksimaalne toetuse summa on 300 eur.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmised dokumendid:
1) kirjalik taotlus, milles kajastatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress, volitatud esindaja andmed ja allkiri ning taotletav summa;
2) planeeritava tegevuse asukoht koos katastritunnusega, täpne plaan ja kirjeldus;
3) taotleja pädeva organi otsus planeeritud tegevuse kohta;
4) kinnitus, et taotleja on küsinud tööde teostamiseks võrdlevaid pakkumisi;
5) täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
6) ohtlike puude raie puhul raieluba ning arboristi kirjalik kinnitus selle kohta, et puu on ohtlik või halvas seisus ja kuulub raiumisele;
7) fotod taotluse esitamise seisuga.

Taotluste esitamise periood on igal kalendriaastal alates 01. märtsist kuni 01. juunini.

 

Kulutuste tegemist tõendavate dokumentide esitamine ja kontrollimine

Toetus makstakse taotluse rahuldamisel välja pärast kõigi taotluses kirjeldatud tööde teostamist ning nende eest tasumist.

Toetuse saanud taotleja esitab hiljemalt toetuse määramise kalendriaasta 1. novembriks vallavalitsusele kirjaliku toetuse väljamakse taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress, volitatud esindaja andmed ja allkiri;
2) teostatud tegevuse asukoht ja katastritunnus;
3) korteriühistu pangakonto rekvisiidid, kuhu toetus üle kanda;
4) tööde ja ostude tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
5) fotod ja kirjeldus tehtud töödest.

 

Juhendid taotluse esitamiseks:

 

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens, tel  336 3772, e-post svetlana.jyrgens@johvi.ee