13.10.20
KOALITSIOONILEPE
ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS JÕHVIS
aastatel 2020-2021
 
Jõhvi, 01.10.2020
Käesolev lepe sõlmitakse fraktsiooni "Jõhvi Meie Kodu" ja Keskerakonna fraktsiooni vahel ning selle eesmärgiks on fikseerida ühised tegevused ja juhtimise printsiibid lähtudes valimisteks koostatud programmidest ja tuginedes Jõhvi arengu strateegilistele dokumentidele, et ühiselt kokkulepitud prioriteetide kaudu saavutada Jõhvi inimestele parim ja turvalisem elukeskkond. 
Peame oluliseks, et Jõhvi kannaks regionaalse halduskeskuse rolli ja igakülgselt toetame avalike ülesannetega seotud asutuste toomist omavalitsuse territooriumile.
Seoses haldusreformi läbiviimisega Eesti Vabariigis ja Jõhvi maine parendamise eesmärgil leppime kokku nimetada Jõhvi vald tervikuna uuesti Jõhvi linnaks.
Koalitsioonileppe täitmisel eesmärgistame tagada omavalitsuse eelarve tasakaalu ja Euroopa Liidu ning Eesti riigi rahaliste võimaluste parimat kasutamist Jõhvi elanike elukvaliteedi tõstmiseks.
Koalitsioonileppe elluviimisel partnerid lähtuvad järgmistest ühistest põhiväärtustest:
Hoolivus iga Jõhvi elaniku vastu.
Juhtimise avatus ja õiguslik korrektsus.
Initsiatiivi ja uute ideede ning lahenduste julgustamine ja toetamine
Koalitsioonilepe on kirjalikult muudetav ja täiendatav.
 
1. ELUKESKKOND JA INFRASTRUKTUUR
Linnapargi rekonstrueerimise jatkamine.
Hiie-tammiku rekonstrueerimistööde jätkamine. 
Teede ja tänavate (kõnniteede) korrastamine riigi ja enda vahendite arvelt koostatud programmi alusel.(Teehoikukava  ülevaatamine ja korrigeerimine)
Maapiirkondade infrastruktuuri, s.h. külateede vajalik korrastamine, valgustamine  ning külade seltsielu toetamine. 
Raudteejaama korrastamine või lammutamine ning ühise transporditerminali rajamine.
Kalmistu korrastamine (Värava väljaehitamine, heakord, lillepaviljonide väljaehitamine, puhastusraie, kalmistuteede korrastamine, prügiveo korrastamine)
Teede ja tänavate (kõnniteede) vajaliku hoolduse ja heakorra tagamine.
Pargi Keskuse arendustegevuse toetamine. Jäähalli ehitamise igakülgne toetamine vastavalt vallavolikogu otsusele. 
Lastemänguväljakute ja spordiväljakute(s.h. Rakvere tänaval ja linnapargis) rekonstrueerimise, laiendamise ja rajamise jatkamine. Pinkide paigaldamine ja renoveerimine. Rakvere tänaval asuva Mänguväljaku väljaehitamine  ja uuendamine valla suurimaks laste mänguväljakuks.
Turvalisuse tõstmiseks jätkame videokaamerate vajalikes kohtades paigaldamist.
Toetame korteriühistute parkimisalade korrastamist, vastavalt Jõhvi vallas kehtestatud korrale .s.h. asfalteerimise programmi jätkamist ja fassaadide renoveerimise jätkamist. 
 
2.HARIDUS
Jõhvi põhikoolide õppekvaliteedi tõstmine ja arendustegevuste toetamine koostöös Jõhvi Gümnaasiumiga, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, Virumaa kolledžiga, Narva kolledžiga ja teiste haridusasutustega. 
Jõhvi Põhikooli ehitamine. 
Hariduslinnaku välja ehitamine.
Jõhvi Lasteaedade rekonstrueerimistööde jätkamine. 
IT Kolledži rajamise arendajate toetamine (vajadusel ka rahaline toetus) Jõhvi vallas. 
Jõhvi huvihariduse võimaluste laiendamine, s.h. vene põhikooli majas asuvate huviringide arendamine.
Tagame erinevate huvigruppide  ja huvitegevuste arengut Jõhvi Noortekeskuses
Noorte kaasamine parlamendi töösse (noorteparlament).
Sompa 5a õueala korrastamine, liikluslinnaku loomine koostöös maanteeametiga. 
 
3.SOTSIAALSED GARANTIID
Arendada ja tõsta sotsiaalsete asutuste , s.h. Jõhvi Hooldekeskuse teenuste kvaliteeti. Toetada SA Jõhvi Hooldekskus elukeskkonna parendamist (sisehoovi piirdeaia paigaldamine ja avarii- evakuatsioonitrepi väljaehitamine)
Jõhvi Sotsiaalkompetensi keskuse rajamine.
Toetame vajaduspõhist tugiteenuse osutamist.
Toetame pensionäride ühenduste tegevust.
Uute sotsiaalteenuste välja arendamine, kaasades regionaal- ja rahvusvaheliste fondide võimalusi. 
Alustame lasterikaste perede toetamist.
 
4. ETTEVÕTLUS JA PLANEERING 
Toetada ettevõtjate algatusi uute töökohtade loomisel ja välja töötada etttvõtlust toetavad meetmed
Kiirendada planeeringute bürokraatlikud protsessid seades eesmärgiks menetlustähtaegade lühendamist.
Ühiselt välja töötada vastav tegevuskava uute investorite leidmiseks Jõhvi, rõhuasetusega innovatiivsetel ja kõrgepalgalistel töökohtadel.
 
5. KULTUUR JA SPORT
Toetame kultuuriürituste korraldamist ja rahvusseltside tegevusi.
Ehitame multifunktsionaalsed kergejõustiku ja kunstmuruga väljakud.
Toetame Spordikeskuse ja spordiklubide tegevust lähtudes laste mitmekülgsest arengust.
Tammiku Rahvamaja heli- ja valgustehnika soetamine ja remonditööd.
Linna jalgpallihalli ehitamine riigi abiga.
 
6. JUHTIMINE
Teostame omavalitsuse juhtimise analüüsi struktuuri ja kulude ratsionaalsuse seisukohalt.
Taastame päevakeskuse administraatori koha. 
Ühendada vallavalitsuse sotsiaalnõuniku ja haridus, kultuuri ja noorsootöö nõuniku ametikohad.
Taastada sotsiaal- ja noorsootööspetsialisti ametikoha.
Korrastame ja kaasajastame Jõhvi valla kodulehe.
Jõhvi valla elanike informeerimise ja vallapoolse kommunikatsiooni parandamine, s.h. Jõhvi Teataja taaskäivitamine. 
Koalitsioonipartnerid otsustasid, et:
Vallavolikogus ja vallavalitsuses: 
Keskfraktsioon täidab volikogu esimehe ja vallavanema koha ja kolme komisjoniesimeeste kohad
Fraktsioon "Jõhvi Meie Kodu" täidab kahe volikogu aseesimeeste ja kolme komisjoni esimeeste kohad ning kahe abivallavanema kohad. 
Revisjonikomisjon kuulub opositsioonile.
 
Koalitsioonileppega liitunud liikmed:
Eduard East
Allan Mänd
Aleksei Naumkin
Andrei Ojamäe
Tamara Põlevina
Dmitri Smirnov
Arthur Seppern
Irina Šulgina
Jelena Bezvoditskaja
Sergei Tulski
Ilona Kaldre