Keskkonnalubade andjaks on Keskkonnaamet. Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse  kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

  • Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AUDES LLC OÜ (registrikood 10072408, aadress Pae tn 3a, Jõhvi, 41533 Ida-Viru maakond, edaspidi ettevõte) 30.11.2018 kirjaga nr 27 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/330296 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekt). AUDES LLC OÜ-le on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/330296 Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Pae tn 3a kinnistul asuvale käitisele. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses muutustega kasutatavate kemikaalide (krundid, värvid, lakid, lahustid) kogustes ja nomenklatuuris, mille tulemusena muutuvad lenduvate oraaniliste ühendite heitkogused. Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud pindade (puitpinnad) kruntimis-, värvimis- ja lakkimistöödega. Kasutatakse lahustitel põhinevaid krunte, värve, kõvendeid ja lakke, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Samalt ettevõte kasutab soojusenergia tootmiseks MDF puitkiudplaadi tolmul töötavat väikekatelt. Saadavat soojust kasutatakse tootmisruumide kütmiseks. Taotlus on kättesaadav Jõhvi valla dokumendiregistris
Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS