Keskkonnalubade andjaks on Keskkonnaamet. Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse  kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

  • Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tolmet Eesti OÜ (registrikood 11105162) 07.08.2018 esitatud avalduse alusel jäätmeloa nr L.JÄ/327811 menetluse taotluse. Jäätmeloa muutmist taotletakse ohtlike jäätmeliigi "Romusõidukid" kogumiseks, demaonteerimiseks ning elektri- ja elektroonikajäätmete (jäätmeliigid jäätmekoodidega 16 02 14 ja 20 01 36) kogumiseks olemasolevas jäätmekäitluskohas Kaasiku tn 30 Jõhvi külas. Taotlus on kättesaadav Jõhvi valla dokumendiregistris
Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS