Alates 01.07.2023 on kohalik omavalitsus kohustatud rahastama väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse teenuskoha maksumusest vahetult hooldusteenust osutatavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõukulud, tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli ja vaktsineerimise ning koolituse ja supervisiooni kulud (hoolduskulu).

Teenust saav inimene tasub ülejäänud osa teenuse maksumusest, need on peamiselt majutuse, toitlustuse ja muud teenuse osutamisega seotud kulud.

Lisaks peab omavalitsus katma madalama sissetulekuga teenuse saaja tasutavad kulud tema sissetuleku(te) ja tema kulude vahe, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse (2022. aasta 2. kvartalis 599.90 eurot, mille osas kohaldatakse kuni 31.12.2023 SHS § 160 lõike 43 alusel koefitsienti 1,06, s.o 635,89 eurot) ja teenuse saaja sissetuleku vahe suuruses summas ehk madala sissetuleku hüvitis.

Sissetulekuna arvestatakse teenuse saaja riiklik pension, kogumispension kogumispensionide seaduse tähenduses, töövõimetoetus töövõimetoetuse seaduse tähenduses ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu sotsiaalmaksuseaduse tähenduses.

Üldhooldusteenust rahastatakse isikute puhul, kes  rahvastikuregistrijärselt omavad elukohta Jõhvi vallas ning kes sotsiaaltöötaja poolt läbi viidud hooldusevajaduse hindamisele vajavad üldhooldusteenust. 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 22¹ lg 3 alusel on kohaliku omavalitsuse üksusel õigus kehtestada omavalitsuse poolt tasutavate kulude piirmäär.

Jõhvi Vallavalitsuse 13.06.2023 määrusega nr 8 „Üldhooldusteenust vahetult osutavate töötajate kulude tasumise piirmäära kehtestamine" on alates 1. juulist 2023 omavalitsuse poolt tasutavate kulude (hoolduskulu) piirmääraks kehtestatud kuni 600 eurot ühe teenuse saaja kohta kalendrikuus.

 

Info telefonidel:

33 63773, 5306 8566, Kersti Vihmann, eakate ja puuetega inimeste spetsialist 

33 63749, 5883 9896, Marika Freiberg, eakate ja puuetega inimeste spetsialist