29.11.21

5. koosseisu 3. istung 2. detsembril  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lisa 1

    Lisa 2

   Seletuskiri

    Lisa

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallavara otsustuskorras võõrandamisest keeldumine (Narva mnt T3 osa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Jõhvi valla arengukava 2018 -2015 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018 -2021 muutmise algatamine, I lugemine
 • Lisa
 • Jõhvi valla haldusüksuse liigi muutmiseks avatud menetluse algatamine
 • Lisa
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 49 "Jõhvi vallavara valitsemise kord" muutmine
 • Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
 • Loa andmine hanke korraldamiseks
 • Jõhvi Vallavolikogu aseesimeeste arvu kinnitamine
 • Jõhvi Vallavolikogu teise aseesimehe valimine 
 • Volikogu revisjonikomisjoni liikme/liikmete valimine
 • Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine
 • Vallavolikogu kultuurikomisjoni kosseisusu kinnitamine
 • Vallavolikogu maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine
 • Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine
 • Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
 • Vallavolikogu spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
 • Vastus arupärimisele
 
 • Kinnisomandist loobumine
 • Jõhvi Vallavolikogu esimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu aseesimeeste arvu kinnitamine
 • Jõhvi Vallavolikogu aseesimehe/-esimeeste valimine
 • Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord
 • Jõhvi valla esindaja ja tema asendusliikme nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
 • Jõhvi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 • Jõhvi Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu maaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 
 • Jõhvi Vallavolikogu esimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu aseesimeeste arvu kinnitamine
 • Jõhvi Vallavolikogu aseesimehe/-esimeeste valimine
 • Vallavolikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord
 • Valitsuse liikmele lisatasu maksmine
 • Varalise kohustuse võtmine
 •    Lisa: skeem
 • Jõhvi valla maa munitsipaalomandisse taotlmine
 •    Lisa: Maa-ala skeem
 • Jõhvi valla esindajate ja nende asendusliikmete tagasikutsumine ning esindajate ja nende asendusliikmete nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
 • Jõhvi valla esindajate ja nende asendusliikmete tagasikutsumine ning esindajate ja nende asendusliikmete nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
 • Jõhvi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 • Jõhvi Vallavolikokogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu maaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe ja asesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 
 • Valitsuse liikmele lisatasu määramine
 • Jõhvi vallavanema valimine
 • Jõhvi vallavanema töötasu määramine
 • Valitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ning valitsuse palgaliste liikmete ametisse nimetamine
 • Jõhvi vallavalitsuse liikmetele töötasu määramine
 • Jõhvi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 • Jõhvi Vallavolikogu  kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu maaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 
 • Valitsusele umbusalduse avaldamine
 • Jõhvi valla 2018. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
 • Lisa 1
 • Lisa 2
 • Seletuskiri
 • Jõhvi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
 • Aruanne
 • Jõhvi valla põhimääruse muutmine
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 114 "Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine
 • Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad toidukulu maksumuse kompenseerimine
 • Jõhvi Põhikooli põhimääruse muutmine
 • Jõhvi Vene Põhikooli põhimääruse muutmine
 • Jõhvi valla kinnistusiseste ohtlike ja halvas seisus puude raie finantseerimise tingimused ja kord
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. jaanuari 2010 määruse nr 9 "Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord" muutmine
 • Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas
 • Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise kord esimene lugemine
 • Jõhvi valla 2019 aasta eelarves kaasava eelarve osa suuruse kinnitamine esimene lugemine
 • Valitsuse liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine
 
 • Jõhvi valla 2018. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
 • SELETUSKIRI
 • Lisa 1
 • Lisa 2
 • Varalise kohustuse võtmine
 • Jõhvi Vallavolikogu 17. novembri 2016 otsuse nr 228"Jõhvi Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis" muutmine
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 114 "Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine
 • Jõhvi Vallavolikogu alatise majandus- ja eelarvekomisjoni ning revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 • Informatsioon
 • Varalise kohustuse võtmine
 
 • Informatsioon
 • Kaitseliit Alutaguse Malev major Mati Kuusvere
 • abivallavanem Aivo Tamm
 • Hajaasustuse programmiga kohalikule omavalitsusele antud ülesannete lahetamise volitamine
 • Jõhvi Vallavolikogu 17. novembri 2016 otsuse nr 228 "Jõhvi Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis" muutmine
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 114 "Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine
 
 • Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise kord
 • Jõhvi valla 2019. aasta eelarves kaasava eelarve osa suuruse kinnitamine
 • Arvamus Tammiku kaevanduse korrastamistingimuste osas
 • Elutähtsa teenuse toimepidavust korraldava asutuse määramine
 • Jõhvi valla maaa munitsipaalomandisse taotlemine
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Asendiplaan
 • Jõhvi Vallavolikogu 24. märtsi 2016 otsuse nr 163 "Jõhvi valla maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
 • Asendiplaan
 • Jõhvi valla hankekord
 • Loa andmine hanke korraldamiseks
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 53"Toimetulekutoetuse määramisel eluasemkulude arvestamise alused" muutmine
 • Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras
 • Varalise kohustuse võtmine
 
 • Jõhvi valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine
 • SELETUSKIRI
 • LISA 1
 • LISA 2
 • Audiitori määramine
 • Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. mai 2015 määruse nr 53 "Toimetulekutoetuse määramisel eluasmekulude arvestamise alused" muutmine
 • Varalise kohustuse võtmine
 • Jõhvi valla aukodaniku nimetuse omistamine
 • Loa andmine hangete korraldamiseks
 • Vallavalitsusele keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate küsimuste lahendamise delegeerimine
 • Vallavalitsusele veeseadusest tulenevate küsimuste lahendamise delegeerimine
 • Jõhvi valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine
 • Lisa 1
 • Lisa 2
 • SELETUSKIRI
 • Jõhvi Vallavolikogu 21.mai 2015 määruse nr 53 "Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused" muutmine
 • Jõhvi Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 määruse nr 54 "Puudega lapse hooldjatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Jõhvi vallas" muutmine
 • Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Jõhvi vallas
 • Jõhvi Vallavolikogu 21. jaanuari 2010 määruse nr 9 "Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetsutse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord" muutmine
 • Jõhvi valla eelkoolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine
 • Jõhvi Vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määruse nr 37 "Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord" muutmine
 • Jõhvi valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine
 • LISA
 • Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
 • Lisa