24.03.23

5. koosseisu 19. istung 30. märtsil 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla 2023. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

2. Jõhvi Spordikooli põhimäärus.

3. Jõhvi Vene Põhikooli tegevuse ümberkorraldamine.

4. Jõhvi Kesklinna Kooli põhimäärus.

5. Määruste kehtetuks tunnistamine.

6. Loa andmine hanke korraldamiseks.

7. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

8. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

9. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus

10. Volikogu esimehe lähetamine.

 

5. koosseisu 18. istung 22. veebruaril 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi Vallavolikogu kantselei tegevuse ümberkorraldamine.

2. Jõhvi Vallavolikogu noorsookomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

3. Muudatuse tegemine volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisus.

4. Jõhvi linna Rakvere tn 19, Rakvere tn 21, Rakvere tn 23/2 ja nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.

5. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine, lisa.

6. Loa andmine lepingu sõlmimiseks.

7. Arvamuse andmine Ahtme uuringuruumi uuringuloa taotluse osas.

8. Jõhvi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord.

 

5. koosseisu 17. istung 26. jaanuaril 2023 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord.

2. Jõhvi Vallavolikogu 19.03.2009 määruse nr 138 „Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alused" kehtetuks tunnistamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 27.08.2015 määruse nr 60 „Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas" kehtetuks tunnistamine.

4. Riigikogu liikmete valimiseks jaoskonnakomisjonide moodustamine.

5. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Virumarja tn 105).

6. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Jaama tn 35a-15).

7. Jõhvi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri, esitatud muudatusettepanekud.

8. Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse nr 126 „Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord" muutmine.

9. Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

10. Jõhvi valla noorsootöö valdkondliku arengukava koostamise algatamine.

11. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

12. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

 

5. koosseisu 16. istung 29. detsembril 2022 algusega kell 16.30

1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõhvi vallas (II lugemine ja kehtestamine).

2. Jõhvi ja Toila valla ühinemisläbirääkimisteks töörühma moodustamine.

3. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses kohaliku omavalitsuse üksusele antud küsimuste lahendamise volitamine.

4. Nõusoleku andmine volikogu liikme valitsuse komisjoni liikmeks kinnitamiseks.

5. Rahalise kohustuse võtmine (haridusklastri käivitamise II etapp).

6. Jõhvi valla neljanda lisaeelarve vastuvõtmine, lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri .

7. Jõhvi valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine (I lugemine), lisa 1 - koondeelarve, lisa 2 - alaeelarved, seletuskiri.

8. Äriühingus osalemise lõpetamine.

9. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

 

5. koosseisu 15. istung 17. novembril 2022 algusega kell 17.00

1. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 13.10.2022 esitatud järelepärimisele vastamine.

2. Jõhvi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 18.08.2022 määruse nr 22 "Jõhvi Vallavolikogu töökord" muutmine.

4. Jõhvi Vallavolikogu 17.02.2022 määruse nr 5 „Jõhvi Sport moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine.

5. Jõhvi Sport põhimäärus.

6. Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamiseks toetuse taotlemise volitamine ja rahalise kohustuse võtmine.

7. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõhvi vallas (I lugemine).

8. Jõhvi valla heakorraeeskiri.

9. Jõhvi valla haridusvaldkonna arengukava koostamise algatamine.

10. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

11. Muudatuse tegemine volikogu kultuurikomisjoni koosseisus.

12. Muudatuse tegemine volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisus.

13. Muudatuse tegemine volikogu maaelukomisjoni koosseisus.

14. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

15. Jõhvi valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine.

 

5. koosseisu 14. istung 13. oktoobril 2022 algusega kell 17.00

1. Informatsioon kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi VOLIS kasutamisest.

2. Jõhvi valla arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026 kinnitamine. Lisa arengukava 2023–2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023–2026. Vallavalitsuse eriarvamus.

3. Jõhvi valla 2022. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine. Lisa 1 - koondeelarve. Lisa 2 - alaeelarved. Seletuskiri.

4. Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 "Jõhvi valla hankekord" muutmine.

5. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine. Lisa - Teenistuskohtade palgagrupid ja tasu vahemikud.

6. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord Jõhvi vallas. Lisa - detailplaneeringu algatamise taotlus.

7. Loa andmine hanke korraldamiseks.

8. Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse taotlemise volitamine.

9. Jõhvi Vallavolikogu 20.10.2011 otsuse nr 151 „Jõhvi kalmistu kolumbaariumi haldusülesande täitmiseks volitamine ja kinnisasjale hoonestusõiguse seadmine" muutmine. Lisa - hoonestusõiguse ala plaan.

10. Pikaajalise kohustuse võtmine.

11. Jõhvi Vallavolikogu esindaja nimetamine Jõhvi Lasteaiad hoolekogusse.

12. Muudatuse tegemine volikogu majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisus.

13. Volikogu liikme Aleksei Naumkini 15.09.2022 esitatud järelepärimisele vastamine.

 

5. koosseisu 13. istung 15. septembril 2022 algusega kell 17.00

1. Ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle.

2. Jõhvi valla eelarvest kultuuritegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord.

3. Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas.

4. Volikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.

5. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus

6. Jõhvi linna, Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

7. Jõhvi linna Pargi tänav T9 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

8. Loa andmine Euroopa Sotsiaalfondi meetme taotlusvoorus osalemiseks ja rahalise kohustuse võtmine.

9. Riigitee nr 1 Tallinn-Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi-Toila teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise aruande tingimuslik kooskõlastamine.

 

5. kosseisu 12. istung 18. augustil 2022 algusega kell 17.00

1. Jõhvi valla põhimäärus, uue redaktsiooni teine lugemine ja kehtestamine.

2. Jõhvi Vallavalitsuse töökord, teine lugemine ja kehtestamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu töökord, teine lugemine ja kehtestamine.

muudatusettepanekud P.Paas, EKRE fraktsioon

4. Jõhvi valla aukodaniku nimetuse omistamine.

5. Jõhvi valla arengukava 2023 – 2030 koos eelarve- strateegiaga aastateks 2023 – 2026 kinnitamine (I lugemine). Lisa arengukava 2023 – 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2023 – 2026.

6. Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 42 „Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine.

7. Projekti „Tööealiste erivajadusega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA" raames teenuste osutamise tingimused ja kord.

8. Jõhvi valla heakorraeeskiri (I lugemine).

9. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine.

10. Loa andmine lepingu pikendamiseks (Jaama 10).

11. Loa andmine lepingu pikendamiseks (Sompa 5a).

12. Loa andmine kinnisasja  omandamiseks (Narva maantee J1).

 

5. koosseisu 11. istung 17. juunil 2022 algusega kell 15.00

Kaks esimest päevakorrapunkti informatiivsed.

3. Jõhvi valla põhimäärus, uue redaktsiooni esimene lugemine.

4. Jõhvi Vallavolikogu töökord, esimene lugemine.

5. Jõhvi Vallavalitsuse töökord, esimene lugemine.

6. Jõhvi Vallavolikogu 02.12.2021 otsuse nr 9 „Jõhvi valla põhimääruse muutmiseks ajutise komisjoni moodustamine" muutmine.

7. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

8. Muudatuse tegemine volikogu noorsookomisjoni koosseisus.

9. Jõhvi valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Lisa - majandusaasta aruanne. Eelnõu juurde: vandeaudiitori aruanne, revisjonikomisjoni arvamus.

10. Jõhvi valla 2022. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.  Lisa 1 - koondeelarve, lisa 2  - alaeelarved. Eelnõu juurde: seletuskiri.

11. Jõhvi Vallavolikogu 14.09.2017 määruse nr 128 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord" muutmine.

12. Jõhvi Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 87 „Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine.

13. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks. Eelnõu juurde: haldusleping.

14. Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks antava toetuse taotlemise volitamine.

15. Taotlusvoorust „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" toetuse taotlemise volitamine.

16. Nõusoleku andmine volikogu liikmete SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu liikmeteks nimetamiseks.

 

5. koosseisu 10. istung 19. mail 2022 

1. Rahvaküsitluse korraldamine

2. Jõhvi Vallavolikogu 26. juuli 2018 määruse nr 24 "Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

3. Muudatuse tegemine volikogu hariduskomisjoni koosseisus.

4. Muudatuse tegemine volikogu spordikomisjoni koosseisus.

5. Jõhvi linna Pargi 37a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

6. Jõhvi Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 121 „Volikogu ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord" muutmine.

7. Jõhvi valla avalike bussiliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine.

8. Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamise toetuse taotlemise omafinantseeringu tagamine.

5. koosseisu 9. istung 21. aprillil 2022

1. Vallavanemale, abivallavanematele ja vallavalitsuse liikmetele ametiülesannete täitmisel tehtud kulude hüvitamise ning soodustuste määramise kord.

muudatusettepanekud EKRE, muudatusettepanekud P.Paas

2. Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2021 otsuse nr 330 „Valitsuse liikme hüvitis" kehtetuks tunnistamine.

3. Jõhvi Vallavolikogu 26.07.2020 määruse nr 24 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord" muutmine.

5. koosseis 8.istung 17. märts 2022

5. koosseis 7. istung 17. veebruaril 2022

5. koosseis 6. istung 27. jaanuaril 2022

5. koosseisus 5. istung 13. jaanuaril 2022

5. koosseisu 4.istung 16. detsembril 2021

5. koosseisu 3. istung 2. detsembril  2021