« Tagasi

Detailplaneeringu algatamisest teatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 15.11.2022 korraldusega nr 909 Soojatorustiku trassi detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soojatorustiku trassikoridori asukoha määramine ning soojatorustiku kavandamine ja ehitamine alates Narva mnt 139a kinnistust kuni soojusvõrguga liituda soovivate kinnistute (Narva mnt 141, Narva mnt 141a, Narva mnt 143 ja Narva mnt 143a) tarbijapaigaldisteni. Soojatorustiku ehitus on vajalik kinnistute Narva mnt 141, Narva mnt 141a, Narva mnt 143 ja Narva mnt 143a soojusvõrguga liitumiseks.

Kavandatava soojatorustiku trassikoridor läbib Pühajõge ja jääb osaliselt Pühajõe kalda ehituskeeluvööndisse. Looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja -rajatisele. Kuna kehtiv üldplaneering soojatorustiku trassikoridori ei määratle, tuleb selle kavandamiseks koostada detailplaneering.

Planeeritav maa-ala hõlmab osaliselt Narva mnt 139a (selle lääneosa, katastritunnus 25301:010:0034, veekogude maa 100%, pindala 17137 m²), osaliselt Narva mnt 139 (selle idaosa, katastritunnus 25301:010:0035, veekogude maa 70% ning ärimaa 30%, pindala 12631 m²) kinnistuid, osaliselt nende vahele jääva Narva maantee J1 (katastritunnus 25101:001:0011, transpordimaa 100%, pindala 2163 m²) ning Narva mnt 143a (katastritunnus 25301:011:0022, ärimaa 100%, pindala 7106 m²) ja Narva mnt 141a (katastritunnus 25101:001:0010, ärimaa 100%, pindala 8048 m²) kinnistuid Pühajõe ehituskeeluvööndi ulatuses. Planeeringuala pindala on ca 8 500 m2 .

Koostatav detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneering sätestab kaugküttepiirkonnana kogu Jõhvi linna.

Detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusega saab tutvuda valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-185 või otselingilt.