« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 15.11.2022 korraldusega nr 905 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Narva mnt 97 kinnistul üksikelamu püstitamiseks ning olemasoleva elamu abihooneks ümberehitamiseks. 

Narva mnt 97 kinnistu omanik esitas 12. oktoobril 2022 projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/12016 üksikelamu püstitamiseks ning olemasoleva elamu abihooneks ümberehitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Narva mnt 97 (katastritunnus 25101:001:0402) kinnistul. Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Narva mnt 97 kinnistu pereelamu maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Viidatud krundi osas detailplaneeringut koostatud ei ole. Planeerimisseadus §125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 12. detsembril 2022.a.