« Tagasi

Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 (Aru tee 8 ja 18) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

28. septembri 2021 korraldusega nr 3388 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu (praegused Aru tee 8 ja Aru tee 18 kinnistud) detailplaneeringu.
 
Jõhvi Vallavalitsus algatas 18. veebruari 2020 korraldusega nr 1918 Jõhvi valla Edise küla Aru tee 25 kinnistu (25201:005:1501, riigikaitsemaa 100%, pindala 5,89 ha) ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
 
Jõhvi Vallavalitsuse 18. novembri 2020 korraldusega nr 2591 jagati Aru tee 25 katastriüksus kaheks katastriüksuseks: Aru tee 8 (25101:001:0964, riigikaitsemaa 100%, pindala 5,60 ha) ja Aru tee 18 (25101:001:0965, elamumaa 100%, pindala 2793 m²). Seega kuuluvad Jõhvi Vallavalitsuse 18. veebruari 2020 korraldusega nr 1918 algatatud detailplaneeringu planeeringualasse Aru tee 8 ja Aru tee 18 kinnistud ning osaliselt Aru tee T1 (25201:005:0329, transpordimaa 100%) kinnistu. Planeeritava ala suuruseks on ca 6,4 ha. Maakorralduslike toimingutega planeeringuala piir ei muutunud.
 
Aru tee 8 kinnistu on kasutuseta looduslik rohumaa, kinnistul asuvad endise raadiolokatsioonijaama rajatiste varemed. Aru tee 18 kinnistul on alustatud üksikelamu rajamisega.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbe muutmine pereelamumaaks, Aru tee 8 kinnistu jagamine üheks transpordimaa krundiks (pindalaga 3930 m2), üheks üldkasutatava maa krundiks (pindalaga 8015 m2 ning ehitusõigusega kuni kahele 1-korruselisele hoonele kõrgusega kuni 5 m ehitisealuse kogupinnaga kuni 130 m2) ja seitsmeteistkümneks elamumaa krundiks (pindalatega 2432 - 3511 m2 ning ehitusõigusega ühele 2-korruselisele põhihoonele kõrgusega kuni 8 m ja ühele 1-korruselisele abihoonele kõrgusega kuni 5 m ehitisealuse kogupinnaga kuni 370 m2), samuti hoonestusalade, ehituslike tingimuste, liikluskorralduse, haljastuse, heakorrastuse ning tehnovõrkude ja -rajatiste põhimõtete määramine.
 
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu materjalidega ja kogu menetluskäiguga saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel:
www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-174 või otselingilt: https://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2471997&tid=1611&u=20211011162959&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20211011162959