« Tagasi

Jõhvi Vallvalitsuse sotsiaalteenistus otsib oma meeskonda missiooniga töötajat, kes on töökas, empaatiline, abivalmis, positiivse ellusuhtumisega ning eelkõige huvitatud sotsiaaltöö valdkonnas töötamisest

Ootused eakate ja puuetega inimeste spetsialisti kandidaadile:
 • haridustase sotsiaaltööalane bakalaureuse – või rakenduskõrgharidus;
 • soovitavalt  eelnev töökogemus abi andmisel juhtumikorralduse põhimõttel;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus;
 • omad tööks vajaliku arvuti kasutamise oskust sh Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutamine;
 • otsustus- ja vastutusvõime, võime osaleda uute protsesside väljatöötamisel.

Sotsiaaltöö eakatega:

 • hindab kliendi east ning tervisest lähtuvalt tema toimetulekut eluga ja abivajadust;
 • korraldab eakatele sotsiaalhoolekandelist abi;
Erialased oskused
 • töö planeerimine ja korraldamine;
 • oma töövaldkonnas abivajaduse väljaselgitamine;
 • professionaalne enesearendamine;
 • spetsialistide võrgustiku loomine, hoidmine ja tugevdamine;
 • meeskonna- ja võrgustikutöös osalemine;
 • kontaktide loomine kolleegide, siduserialade spetsialistide ja teenusepakkujatega;
 • juhindumine sotsiaaltöö missioonist ja põhimõtetest;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide järgimine;
 • positiivse suhtluskeskkonna loomine;
 • kutse-eetika järgimine

Pakume sulle

 • väljakutsete rohket igapäevatööd;
 • tuge sisseelamisel;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Konkursi kontaktisik on Evelyn Danilov e-posti aadress: evelyn.danilov@johvi.ee

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada hiljemalt 14. maiks 2021 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist" või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3755 või 516 4054.