« Tagasi

Jõhvi linna, Jõhvi linna pargi, Pargi tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 258 algatati Jõhvi linna, Jõhvi linna pargi, Pargi tänava ja Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamisega korrastatakse väljakujunenud maakasutus, määratakse uued krundid, hoonestusalad ja ehitusõigus äri-, majutus- ning ühiskondlikele hoonetele, sh ujulale ja jäähallile ning liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Planeeringuala suuruseks on ca 13,1 ha, hõlmates tervikuna 51 ja osaliselt kolme katastriüksust.

Planeeringuala asub Tammiku kaevanduse kaeveväljal ja osaliselt altkaevandatud alal ning osaliselt Jõhvi linna pargi ja allee kaitsealal.

Detailplaneering on Jõhvi valla üldplaneeringut muutev, kuna muudetakse üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbeid.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus ja kehtestaja Jõhvi Vallavolikogu.

Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses (aadress: Kooli 2, Jõhvi) ja valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-175.