« Tagasi

Teade Jõhvi linna Sompa tänava päikeseenergiajaama detailplaneeringu algatamisest ja KSH mittealgatamisest

Jõhvi Vallavalitsus algatas 28.02.2023 korraldusega nr 1180 Jõhvi linna Sompa tänava päikeseenergiajaama detailplaneeringu ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi KSH).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 8,9 MW võimsusega päikeseenergiajaama rajamine. Detailplaneeringuga taotletakse krundipiiride muutmist, maa-ala kruntideks jagamist, sihtotstarbe muutmist, ehitusõiguse määramist ning juurdepääsuteede rajamist. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala maakasutuse sihtotstarve tootmismaa (T).

Planeeritav maa-ala hõlmab Sompa tn 48h, Sompa tn 48k, Sompa tn 48, Sompa tn 42k, Sompa tn 48p, Sompa tn 44g, Sompa tn 44f, Sompa tn 44d, Sompa tn 44e, Sompa tn 44b, Sompa tn 44c, Sompa tn 44, Sompa tn 44a, Sompa tn 42e, Sompa tn 42d, Sompa tn 42f, Sompa tn 42g, Sompa tn 42c, Sompa tn 42p, Sompa tn 40c, Sompa tn 40g, Sompa tn 42, Sompa tn 38v, Sompa tn 42a, Sompa tn 42b ning Sompa tänav J1 kinnistuid. Planeeritava maa-ala suurus on ca 10,6 ha.

Detailplaneeringu ala piirneb põhjast Jõhvi kalmistu kinnistu ning Jõhvi Koit Aiandusühinguga (registrikood 80405484), kirdest Sompa tn 42h kinnistuga, idast Jõhvi Koit Aiandusühingu ning Sompa tn 35 kinnistuga, kagust Sompa tn 36r, lõunast Sompa tn 38b, Sompa tänav J7, Sompa tn 38, Sompa tn 46h ja Sompa tn 40d kinnistutega, edelast Sompa tn 40b ning läänest Sompa tn 48e ja Sompa tn 48g kinnistutega.

Detailplaneeringu ala on altkaevandatud ning selle põhjaosa kattub vähesel määral Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaevevälja maardlaosa põlevkivi passiivse tarbevaru 16. plokiga.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS) § 33 lõikes 2 nimetatud strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajadust, lähtudes KeHJS § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Jõhvi linna Sompa tänava päikeseenergiajaama detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korralduse eelnõu koos lisadega oli edastatud asjaomastele asutustele seisukoha kujundamiseks. KSH eelhinnang on korrigeeritud vastavalt Keskkonnaameti, Terviseameti ning Rahandusministeeriumi poolt esitatud seisukohtadele ja märkustele. Lähtudes KSH eelhinnangust, teadaolevast informatsioonist, detailplaneeringu eesmärgist, planeeringuala keskkonnatingimustest ning Keskkonnaameti ja teiste asjakohaste asutuste seisukohast, ei ole eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist ning KSH algatamine ei ole vajalik.

Jõhvi linna Sompa tänava päikeseenergiajaama detailplaneeringu koostamise algatamise korralduse ning teiste planeeringuga seotud materjalidega saab tutvuda valla veebilehel .