« Tagasi

Jõhvi linna Kivi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamine

Anname teada, et 02.07.2024 korraldusega nr 2598 võttis Jõhvi Vallavalitsus vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kivi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01. augustist kuni 15. augustini 2024. Jõhvi Vallavalitsuse hoones (Kooli tn 2, Jõhvi) ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) tööajal.  
 
Planeeritav maa-ala hõlmab Kivi tn 3 (katastritunnus 25301:002:1000, tootmismaa 100%, kogupindala 12 836 m²) katastriüksust ja osaliselt Kivi tänava T3 (katastritunnus 25301:002:0283, transpordimaa 100%) katastriüksust. Planeeritav maa-ala asub Jõhvi linnas Kivi tänava, A. H. Tammsaare tänava ja Sompa tänavaga piirnevas alas. Juurdepääs Kivi tn 3 krundile nr 1 tagatakse Kivi tänavalt, krundile nr 2 rajatakse juurdepääs A. H. Tammsaare tänava kaudu. Teadaolevaid maakasutuse kitsendusi ja servituute kinnistule ei laiene. Planeeringuala ei jää altkaevandatud maa-alale.
 
Detailplaneeringu lahendusega moodustatakse Kivi tn 3 maaüksusest kaks krunti: krunt nr 1 korterelamu ehitamiseks ja krunt nr 2 hooldekodu ja tervisekeskuse ehitamiseks. Koostatava detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on maakasutuse juhtotstarbeks määratud segahoonestusmaa (S). Planeeritava maa-ala suurus on 12 836 m². Kivi tn 3 kinnistu sisse jääb Kivi tn 3e kinnistul asuv alajaam (Jõhvi Nr 1:(Jõhvi)). Olemasolevad hooned Kivi tn 3 kinnistul lammutatakse.
 
 Jõhvi linna Kivi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-194 või
 
Avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta aadressil Kooli tn 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil: johvi@johvi.ee