« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 7.11.2023 korraldusega nr 1916 avatud menetlusena projekteerimistingimuste andmise üksikelamu püstitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Narva mnt 194.

Projekt24 OÜ, registrikood 11567939, esitas 13. septembril 2023 projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/07623 üksikelamu püstitamiseks Jõhvi vallas Jõhvi linnas Narva mnt 194 (katastritunnus 25301:011:0018) kinnistul. Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127 kehtestatud Jõhvi valla üldplaneeringu kohaselt on Narva mnt 194 kinnistu pereelamu maa ning detailplaneeringu kohustusega ala. Viidatud krundi osas detailplaneeringut koostatud ei ole. Planeerimisseaduse § 125 lõike 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Transpordiamet kooskõlastas projekteerimistingimuste eelnõu 28.09.2023 omapoolsete märkustega. Esitatud märkused on kajastatud projekteerismistingimustes.

 
Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 2. detsembril 2023.a.