« Tagasi

Jõhvi linnas soojatorustiku detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Anname teada, et 23.05.2023 korraldusega nr 1356 Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Jõhvi linnas soojatorustiku detailplaneeringu.

Gren Viru AS kavandab Jõhvi linnas soojatorustiku trassi ehitust alates Malmi tn ja Malmi põik ristmikust kuni võrguga liituda soovivate kinnistute (Narva mnt 141, Narva mnt 141a, Narva mnt 143 ja Narva mnt 143a) tarbijapaigaldisteni. Kavandatav trassikoridor läbib Pühajõe ehituskeeluvööndit. Looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja -rajatisele. Kuna kehtiv üldplaneering soojatorustiku trassikoridori ei määratle, tuleb selle kavandamiseks koostada detailplaneering. Detailplaneeringu koostamine toimub ulatuses, kus soojatorustik läbib Pühajõe ehituskeeluvööndit.

Planeeringuala asub Jõhvi linna kirdeosas Narva maantee ja põhimaantee nr 1 Tallinn – Narva vahelisel alal. Planeeringualasse jäävad osaliselt Narva mnt 139 (selle idaosa, katastritunnus 25301:010:0035, veekogude maa 70% ning ärimaa 30%, pindala 12631 m²) kinnistu, Narva maantee J1 (katastritunnus 25101:001:0011, transpordimaa 100%, pindala 2163 m²) ning Narva mnt 143a (katastritunnus 25301:011:0022, ärimaa 100%, pindala 7106 m²) ja Narva mnt 141a (katastritunnus 25101:001:0010, ärimaa 100%, pindala 8048 m²) kinnistud Pühajõe ehituskeeluvööndi ulatuses. Planeeringuala pindala on ligikaudu 6 000 m².

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soojatorustiku trassikoridori asukoha määramine ning soojatorustiku kavandamine ja ehitamine alates Narva maantee J1 kinnistust kuni soojusvõrguga liituda soovivate kinnistute (Narva mnt 141, Narva mnt 141a, Narva mnt 143 ja Narva mnt 143a) tarbijapaigaldisteni.

Jõhvi linnas soojatorustiku detailplaneering on koostatud kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneering sätestab kaugküttepiirkonnana kogu Jõhvi linna. Detailplaneeringu koostamise eesmärk aitab täita üldplaneeringus määratud põhimõtete elluviimist.

Detailplaneeringu lahendustega ja menetluse materjalidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Dokumendihalduse planeeringute register / DP-185 või otselingilt