5.02.20

Terviseprofiil on üks maailmas laialdast kasutust leidnud võimalus saada hea ülevaade paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest.

Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kaardistamine. Profiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks.

Terviseprofiili koostamise eesmärk on:

 • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele;
 • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse;
 • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas;
 • aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks.

Terviseprofiili abil saame:

 • koondada tervist puudutava olulise info;
 • selgitada välja terviseprobleemid ja -vajadused;
 • selgitada välja tervist mõjutavad tegurid;
 • selgitada välja tervise parendamist võimaldavad tegevused;
 • stimuleerida tervisemuutusi;
 • edendada valdkondadevahelist koostööd;
 • anda avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja otsusetegijatele  kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
 • muuta tervise temaatika nähtavamaks.

 

Kasulikku lugemist: http://www.terviseinfo.ee/et/

Toimetaja: GALINA KREINTZBERG