14.10.21

 

Projekt „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA" 

Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 23 08.2021 otsusele nr 11.4-9/1034 rahuldati Jõhvi Vallavalitsuse poolt Euroopa Liidu struktuurfondide meetmesse esitatud toetuse taotlus projektile „Tööealiste erivajadustega inimeste ja hoolduskoormusega tööealiste inimeste tööhõivet toetavate sotsiaalhoolekandeteenuste väljaarendamine Jõhvi vallas – EHISA".

EHISA projekti raames arendab Jõhvi vald  Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil sotsiaalvaldkonda eesmärgil toetada hoolduskoormusega isikute tööturule naasmist või tööl jätkamist. Projekti raames luuakse sotsiaalteenuste üksus aadressil Kaare 3, kuhu  koondatakse erinevad sotsiaalteenused, mis aitavad leevendada hoolduskoormusega isikute hoolduskoormust ning võimaldavad neil naasta tööturule. Arendatakse koduteenust, parendatakse tugisikuteenust, mäluhäiretega inimestele luuakse 10 päevahoiu teenusekohta mäluhäiretega inimestele ning töötatakse välja nõustamis- ja tugigrupiteenused. Projektiga toetatakse hoolduskoormuse ja hooldusvajadusega inimesi.

Mäluhäiretega inimesed vajavad päevahoiuteenust, et tagada turvalises keskkonnas neile juhendamine ja järelevalve neile sobival moel. Päevahoiuteenus on ka ennetava iseloomuga, aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid, näiteks hooldamist hoolekandeasutuses. Sotsiaalteenuse arendamine annab võimaluse elada eakatel võimalikult kaua kodus ja vähendada lähedaste hoolduskoormust, liikuda või jääda tööturule, suurendada nende tööturul osalemise võimalusi, vähendades sellega vaesusriski. Samuti parandada Jõhvi vallas sotsiaalteenuste kättesaadavust, kvaliteeti ja vältida institutsionaliseerimist.

Nõustamis ja tugigrupiteenuste loomine ning väljaarendamine päevakeskuses võimaldab pakkuda sihtrühmale emotsionaalset tuge ja praktilisi nõuandeid ning suurendada teadlikkust sellest, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate keeruliste situatsioonidega (nt enesega, oma erivajadusega või hoolduskoormusega) ning seeläbi aidata kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele (sh tööelus osalemisele).

Projekti raames võetakse koduabiteenusele juurde 30 Jõhvi valla elanikku, kes vajavad koduabiteenust, kuid on praegu teenusest ilma. Samuti kaasatakse projekti 10 praegu juba teenusel olevat Jõhvi valla elanikku. Sellega vähendatakse Jõhvi valla koduabitöötajate töökoormust ning parandatakse teenuse kvaliteeti. Lisaks praegu 5-le Jõhvi vallas  koduabiteenust osutavale töötajale võetakse veel tööle 4 koduabitöötajat. 

Projekti raames on plaanis integreerida tugiisiku ja isikliku abistaja teenust, selleks, et üks ja sama teenust osutav töötaja saaks olla kliendile nii tugiisikuks kui ka isiklikuks abistajaks. Tugiisikuteenust planeeritakse hakata osutama  15-le ja isikliku abistaja teenust 5-le teenust vajavale Jõhvi valla elanikule. Tugisikuteenuse arendamine võimaldab tööealistel erivajadusega või toimetulekuraskustes inimestel kõrvalabi toel suurendada iseseisvust ja liikuda tööturule.

Projekti kogumaksumus on 550 000.00 eurot, millest 400 000 eurot on Euroopa Liidu struktuuritoetus. Projekt kestab kaks aastat, alates septembrist 2021 ning kestab kuni 31. augustini 2023.

 

Tamara Luigas

Sotsiaalvaldkonna projekti-

ja arendusspetsialist

 

Toimetaja: EIMAR AIDMA
24.10.19

Projekt " Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi"

Projekti „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi" üldiseks eesmärgiks
on Jõhvi ja selle lähiomavalitsuste psüühilise erivajadusega isikute sotsiaalse
integratsiooni, iseseisva toimetuleku ja eneseteostuse tagamine.
 
Projekti otseseks eesmärgiks on uute kogukonnas elamise teenusekohtade välja
arendamine, tagades Jõhvi ja ümberkaudsete omavalitsuste psüühilise erivajadusega
inimestele kvaliteetne ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgiv
erihoolekandeteenus.
 
Projekti raames luuakse 10 uut kogukonnas elamise teenusekohta, mis on suunatud täna kodudes elavatele psüühilise erivajadusega inimestele. Projekti tegevustena ehitatakse Kaare 3 hoone baasil välja peresarnased eluruumid, luuakse turvaline õueala ning Kaare 7 hoone baasil rajatakse töö- ja tegevustuba. Teenuseüksuse rajamisel arvestatakse sihtrühma erivajadustega. Uute teenusekohtade loomisega integreeritakse 10 täna oma vanema(te)ga kodus elavat psüühilise erivajadusega inimest ühiskonna- ja osa neist ka tööellu.

 

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

2018 - 2019. aastal osales Jõhvi vald projekti „Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine."
 
Projekti eesmärk on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine. Projekt on vajalik tagamaks puuetega inimestele võrdsed võimalused osalemaks igapäevaelu, kogukonna- ning tööelu tegevustes.
 
Projekti raames kohandati kolme Jõhvi valla liikumispiiranguga isiku eluruumid sh parendati hügieenitoimingute tegemise ja liikumisvõimalusi muutes ligipääsetavaks hoonesse/majja sisse-väljapääsuteed.
Projekti kasusaajad on liikumispuudega isikud, kes vajavad igapäevaelu toimingute tegemiseks eluruumi ja/või selle territooriumi füüsilist kohandamist. Projekti kasusaajateks on ka liikumispuudega isikute lähedased, kelle hoolduskoormus projekti tegevuste elluviimise tulemusena väheneb.
 
Aastatel 2019-2021 osaleb Jõhvi vald projekti teises voorus, millega plaanitakse kohandada kahekümne ühe vallas elava liikumispiiranguga isiku eluruumid sh parendades nii hügieenitoimingute tegemist kui liikumisvõimalusi hoonetes/majades.
 
 
Toimetaja: GALINA KREINTZBERG