31.08.18

Projekt " Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi"

Projekti „Kogukonnas elamise teenuse taristu rajamine Jõhvi" üldiseks eesmärgiks
on Jõhvi ja selle lähiomavalitsuste psüühilise erivajadusega isikute sotsiaalse
integratsiooni, iseseisva toimetuleku ja eneseteostuse tagamine.
 
Projekti otseseks eesmärgiks on uute kogukonnas elamise teenusekohtade välja
arendamine, tagades Jõhvi ja ümberkaudsete omavalitsuste psüühilise erivajadusega
inimestele kvaliteetne ja deinstitutsionaliseerimise põhimõtteid järgiv
erihoolekandeteenus.
 
Projekti raames luuakse 10 uut kogukonnas elamise teenusekohta, mis on suunatud täna kodudes elavatele psüühilise erivajadusega inimestele. Projekti tegevustena ehitatakse Kaare 3 hoone baasil välja peresarnased eluruumid, luuakse turvaline õueala ning Kaare 7 hoone baasil rajatakse töö- ja tegevustuba. Teenuseüksuse rajamisel arvestatakse sihtrühma erivajadustega. Uute teenusekohtade loomisega integreeritakse 10 täna oma vanema(te)ga kodus elavat psüühilise erivajadusega inimest ühiskonna- ja osa neist ka tööellu.

 

Projekt "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti "Jõhvi valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" eesmärk
on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse parandamine.
Projekt on vajalik tagamaks puuetega inimestele võrdsed võimalused osalemaks
igapäevaelu, kogukonna- ning tööelu tegevustes.

Projekti raames kohandatakse Jõhvi valla liikumispiiranguga isiku eluruumid
sh parendatakse hügieenitoimingute tegemist ja liikumisvõimalusi muutes
ligipääsetavaks hoonesse/majja sisse-väljapääsuteed.

Toimetaja: SIRLI TAMMISTE