Salvkaev on maapinnalähedasse põhjaveekihti kaevatud kaev vee võtmiseks, mille seinad on toestatud raketega.

Salvkaevu projekteerimisel, rajamisel, ümberehitamisel või lammutamisel tuleb lähtuda järgnevatest õigusaktidest

Salvkaevu rajamine

1. Salvkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega.

2. Enne salvkaevu rajamist peab salvkaevu rajav isik tutvuma salvkaevu kavandatava asukohaga kohapeal ning määrama salvkaevu asukoha täpsed koordinaadid.

3. Pärast salvkaevu rajamist või ümberehitamist tuleb Keskkonnaametile esitada rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu või esitada andmed vastaval vormil.

4.  Salvkaevude kasutusele võtmisel pärast rajamist ja ümberehitamist esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kasutusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega.

5. Puurkaevu või -augu lammutanud isik esitab kohaliku omavalitsuse üksusele puurkaevu või -augu lammutamise teatise ja selle juurde kuuluvad dokumendid. Teatis esitatakse 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu lammutamistööde lõpetamise päevast arvates. Kohaliku omavalitsuse üksus informeerib lammutamisest Keskkonnaametit ja kannab teatise andmed ehitusregistrisse. Lammutatud puurkaevu või -augu kohta tehakse ehitusregistris märge „lammutatud".

 

Nõuded salvkaevu konstruktsiooni kohta

Salvkaevu konstruktsioon peab:

1. tagama põhjavee kaitstuse reostuse eest;

2. tagama salvkaevu vett andva osa pudedate ja varisevate setete kindlustatuse ning nõutud veehulga läbilaskvuse;

3. välistama saastunud vee sissevoolu salvkaevuga avatavasse põhjaveekihti. Salvkaevu rakked peavad ulatuma vähemalt 70 cm kõrgusele maapinnast ja maapind salvkaevu ümber peab olema võrreldes ümbritseva reljeefiga kõrgem, et oleks välistatud pinnavee ja maapinnalt pärineva vee kogunemine kaevu ümber ja selle sissevool kaevu.

4. Salvkaev peab olema pealt kaetud, et vältida sademevee, kõrvaliste esemete ja elusolendite kaevu sattumist.

5. Salvkaevu ümber tuleb rajada veelukk, mis välistab maapinnalt pärineva vee sissevoolu kaevu. Veelukk on salvkaevu ümber kaevatud kraav, mis on täidetud vettpidava materjaliga.

6. Salvkaevu konstruktsioonis tohib kasutada vaid selliseid tooteid ja materjale, mis on ohutud nii keskkonnale kui ka inimese tervisele.

Infomaterjal salvkaevu rajamise ja hoolduse kohta

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Svetlana Jürgens, tel  336 3772, e-post svetlana.jyrgens@johvi.ee