Oma kinnistu piires kasvavate puude holduslõikuseks pole vaja Jõhvi Vallavalitsuselt taotleda luba, vaid keelatud vigastada ja kahjustada puid ja põõsaid. Sellega tuleb jälgida mõnesid reegleid.

Puude hoolduslõikuse planeerimisel ning teostamisel tuleb kaasata vastava hariduse ja kogemusega arboristi. 

Arborist on puuhoolduse spetsialist, kes hooldab asula- ja pargipuid kogu nende eluea jooksul. Seejuures lähtub ta inimeste ja nende vara turvalisusest ning puu bioloogiast, püüdes samas parandada kõrghaljastuse tervislikku seisundit ja dekoratiivsust. Kõrgema taseme arborist võib olla konsultandiks ning anda dendroloogilisi või dendropatoloogilisi eksperdihinnanguid projekteerijatele, ehitajatele ja kinnistuomanikele puude seisundi, säilitamise võimaluse ja hooldusvajaduse kohta.

Hoolduslõikuse tulemusena ei tohi luua olukorda, kui halveneksid lõikuse tagajärjel puu kasvutingimused pöördumatult. Peab jälgima, et valitud lõikusmeetod sobiks konkreetsele puuliigile ja, et vegetatsiooniperioodist lähtudes oleks õige aeg puu hoolduslõikuseks.

Ülal mainitud tööde tegemisel peab tagama teostatavate tööde ohutust ning  jalakäijate turvalisust.