21.10.21

Jõhvi valla tänavavalgustuse renoveerimine, projekt nr 2014-2020.6.03.19-0188

Projekti lühikirjeldus: Jõhvi valla territooriumil paiknevad olulisemad sõidu- ja kõnniteed on välisvalgustusega kaetud. 2013-2015. a elluviidud projekti raames sai enamus Jõhvi linnast uue, LED-valgustuse ning lülitamisel mindi üle programmjuhtimisele. Linna tänavatele paigaldati 1573 energiasäästlikku LED-valgustit. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus Austria ja Eesti riigi vahelisest CO2 kvoodimüügi tulust. Samuti on järgnevatel aastatel uuendatud järk-järgult valla maapiirkonna välisvalgustust. Siiski on veel rida tänavaid ja alasid, milleni uuendused ei ole jõudnud. Peamiselt on nendeks Jõhvi linna territooriumile jäävad seni rekonstrueerimata valgustid. Kokku on seal 154 välisvalgustit, mis on rajatud enne 2007 aastat ning põhinevad naatrium tehnoloogial, mis on energiakulukad. Vajalik on need välja vahetada efektiivsemate LED-valgustite vastu. Koos valgustite asendamisega tuleb välja vahetada ka osa valgustusposte koos elektritoitekaabliga.

Eesmärk ja tulemused:  Projekti eesmärgiks on Jõhvi linna välisvalgustussüsteemi täiendava rekonstrueerimise tulemusel parima võimaliku valgustustulemuse ning energiasäästu saavutamine. Eesmärgid saavutatakse läbi 154 valgustuspunkti rekonstrueerimise ning rekonstrueeritud süsteemi hilisema mõistlikul viisil kasutamise. Rekonstrueeritava valgustussüsteemi hetkevõimsus on  arvestuslikult 21,5 kW ning see võimsus peab projekti tulemusena oluliselt vähenema. Projektiga saavutatav arvestuslik elektrienergia kokkuhoid on 57 MWh aastas. Projekti mahtu kuulub seni uuendamata valgustuspunktide rekonstrueerimine, mille ehitamine või täies mahus rekonstrueerimine on toimunud enne 2007. aastat. Projekti tulemusena väheneb elektrienergia tarbimine ja CO2 õhkupaiskamine.

Toimetaja: EIMAR AIDMA
21.10.21

Jõhvi Põhikooli ümberehitamine 

Projekti nr 2014-2020.1.04.18-0142 

Projekti lühikirjeldus: 

Jõhvi Põhikool on Jõhvi vallavalitsuse pidamisel olev kool, mis moodustus peale Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi ümberkorraldamist ja ühise Jõhvi Gümnaasiumi formeerimist. Põhikooli praegune koolihoone on amortiseerunud, õppekorpuses ei ole peale pisiremontide rekonstrueerimistöid tehtud selle ehitamisest (1968. a) saadik. Koolihoone ruumiplaan ei ole tänapäeva põhikooli vajaduste jaoks piisavalt funktsionaalne – napib väiksemaid klassiruume ja rekreatsiooniks kasutatavat üldpinda, samas hõlmavad suurt osa pinda pikad, vaid ühele hoonepoolele ligipääsu tagavad koridorid ja suuremad klassiruumid. Ruumikasutus on optimeerimata,  vananenud on hoonesisesed tehnovõrgud. Olemasolevat hoonet rekonstrueerides on raske saavutada soovitud ruumilahendust, kuna selle konstruktsioon ja plaanilahendus seavad olulisi piiranguid. Otstarbekam on hoone osaline lammutamine ja selle asemele uue ehitus.

 

Projekti eesmärk: 

Projekti eesmärgiks on Jõhvi Põhikooli hoone ümberehitamine, et viia see vastavaks tänapäeva hariduskeskkonna nõuetele ja tagada kvaliteetne põhihariduse kättesaadavus piirkonnas. Projekti üldisemaks eesmärgiks on aidata kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.

 

Tulemus:

Projekti elluviimise tulemusena on koolihoone muutunud funktsionaalsemaks ning kool mahutatud väiksemale pinnale. Ümberehitamise järgselt on kool saanud täiesti uue ruumilahenduse. Senise olukorraga võrreldes on oluliselt vähenenud ainult koridoridena kasutav üldpind, juurde on tekitatud väikseid klassiruume, mis võimaldab jagada klassikomplekte väiksemateks õpperühmadeks. Lõpptulemuseks on uus koolihoone, mis vastab kaasaegse õppeprotsessi nõuetele ning tagab optimeeritud pinnakasutuse ja ülalpidamiskulud.

 

Toetuse summa on kuni 4 756 482,80 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)

Projekti elluviimise aeg: detsember 2018 – august 2022

 

Toimetaja: EIMAR AIDMA