Keskkonnalubade andjaks on Keskkonnaamet. Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse  kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

 • Keskkonnaamet teavitab, et on menetlusse võtnud Seliger Grupp OÜ (registrikood 12117782, aadress Sõpruse tn 16-4, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) 08.04.2024 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1021301-3 (menetlusse võtmiseks vajalikud andmed esitati 15.04.2024). Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba romusõidukite (busside) demonteerimiseks jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 3 ja 4 alusel. Ettevõttel oli varasemalt samaks tegevuseks keskkonnaluba nr L.JÄ/332041, mis kehtis kuni 03.12.2023. Ettevõtte jäätmekäitluskoht asub aadressil Sompa tn 40b, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25301:001:0101). Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-126629 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse RAGN-SELLS AS (registrikood 10306958, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 50a, 11415) esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017415-2. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressil Kaasiku tn 34, Jõhvi küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:005:0710). Ettevõte omab antud käitluskohas kehtivat keskkonnaluba nr L.JÄ/331063, mis kehtib kuni 16.07.2023. Ettevõte soovib käitluskohas jätkata samade tegevustega. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1017415-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee), menetluse nr M-124491 all. Jõhvi ümberlaadimisjaam asub  Jõhvi vallas Jõhvi külas Kaasiku t 34 kinnistul asuva hoone lõunapoolses  osas. Piirkonnas asuvad tööstusettevõtted, lääne suunas elumajad. Lääne ja lõuna osas asuvad põllumaad. Jõhvi ümberlaadimisjaam asub hoones sees. Hoone on betoneeritud põrandaga ning lukustatava tõsteuksega. Väljas hoitakse ainult tühjasid konteinereid. Kui peale- või mahalaadimist ei toimu, on hoone lukustatud. Hoone on varustatud valveseadmetega. Hoones toimuvad laadimistööd kopaga. Jäätmeid ladustatakse hoones ning seetõttu sademevett ei teki.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing VKG Energia (registrikood 10516395, aadress Järveküla tee 14, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1015947-2. Keskkonnaloa taotlusega soovib Osaühing VKG Energia võtta üle Gren Viru AS keskkonnakompleksloaga nr KKL/319098 määratud suletud ja korrastatud Ahtme SEJ tuhaväljaku järelhoolduse seire kohustused. Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1015947-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (kotkas.envir.ee), menetluse nr M-124188 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaame teatab, et on menetlusse võtnud Enefit Solutions AS (registrikood 10633284, aadress Malmi tn 8, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, 41537) 03.03.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/326040 muutmise taotluse, millega taotletakse muudatusi keskkonnaloa nr L.ÕV/326040 tabelites, mis seotud saasteainete viimisega paiksetest heiteallikatest välisõhku. Seoses tootmistööde ümberkorraldamisega väheneb heitallikate arv ning vähenevad välisõhku väljutavate saasteainete heitkogused. Vee erikasutuse osas muudatusi ei toimu. Taotlusmaterjalid on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-124015 taotlus nr T-KL/1017155.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) esitatud Ahtme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba) taotluse (nõuetekohane taotlus registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 28.12.2022 numbriga DM-122406-4).
  Uuringuluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Kose külas katastriüksusel Ahtme metskond 16 (katastritunnus 25201:008:0096), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja  volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.
  Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 14,70 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku ja 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus plaanitud teostada järgmsied hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, terastikulise koostise määramine, filtratsiooniomaduste määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/5, Nõmme linnaosa, Tallinn, 11216 Harju maakond). Uuringuluba taotletakse kehtivusajaga 3 aastat.
 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse  ettevõtte SMAG Industries OÜ (registrikood 12796783, aadress Mailase, Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) 21.07.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1013651, millega ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks ja tema käitluskoht asub aadressil Sigala, Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:002:0224). Ettevõtte tegevuse seisneb mineraalsete jäätmete purustamises ja sorteerimises ning taaskasutamises ettevõtte territooriumil maa-ala täitmiseks.
  SMAG Industries OÜ soovib alustada Sigala jäätmekäitluskohas mineraalsete jäätmete vastuvõttu, sorteerimist ja purustamist, et mineraalseid jäätmeid saaks taaskasutada territooriumil maa-ala täiteks, planeerimiseks ning teede ja platside rajamiseks eesmärgiga rajada Sigala kinnistule oma tootmis-, remondi-, lao-, olme- ja kontorihooned ning vabaõhuplats tehnika hoidmiseks. Purustamisele ja sorteerimisele minev mineraalsete ehitusjäätmete kogus on 11000 t/a. Purustatakse vastavalt vajadusele ja koheselt kasutatakse kas täiteks või platside ehitamiseks. Jäätmed tuuakse käitluskohta teiste käitlejate/isikute poolt, ettevõte jäätmete vedu ei teosta. Nõudluse olemasolul jätkab kompleks tööd ka peale oma vajaduste rahuldamist, kuid ilmselt juba väiksema võimsusega. Võimalikud keskkonnahäiringud on tolm mineraalsete jäätmete purustamisel ja sorteerimisel ning masinate ja seadmete tekitatud müra.
 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Farmi Piimatööstus (registrikood 10928619, aadress Linda tn 15, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond; edaspidi ka ettevõte) 15.06.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimise keskkonnaloa (edaspidi õhusaasteluba) nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb õhusaasteloa muutmist seoses sooviga kasutada kateldes alternatiivkütusena põlevkiviõli kütust ning uue heiteallikana lisandub põlevkiviõlimahuti.
  Ettevõttele on Keskkonnaameti poolt antud tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba nr L.ÕV/321900 ja vee erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) nr L.VV/327583 Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Jõhvi linnas Linda tn 15 (katastritunnus 25301:009:0105) kinnistul asuvale käitisele. Kui tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud, antakse nendeks tegevusteks üks keskkonnaluba. Seega seotakse antud menetluse käigus ettevõttele antud õhusaasteluba nr L.ÕV/321900 ja veeluba nr L.VV/327583 üheks keskkonnaloaks nr L.ÕV/321900. Veeluba nr L.VV/327583 tunnistatakse kehtetuks.
  Ettevõtte põhitegevusalaks on piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine (EMTAK kood 1051). Tootmistehnoloogias vajaliku soojusenergia tootmiseks on käitises kaks katelt, millede soojussisendile vastavateks nimisoojusvõimsusteks on a`1,556 MWth (summaarne 3,111 MWth) ning aasta jooksul kasutatakse põletusseadmete tarbeks kuni 1400 tuh.m3 maagaasi ja 1200 tonni põlevkiviõli. Katlad saavad töötada kas koos või ka eraldi ning nende suitsugaasid väljutatakse läbi ühe korstna (koondallikas K1). Põlevkiviõli hoiustatakse 50 m3 mahutis, millel on ventilatsiooniava (heitallikas V2). Lisaks kasutab ettevõte tootmisprotsessides ammoniaagil töötavaid külmutusseadmeid. Ammoniaagi (NH3) tsirkuleerimine külmutusseadmetes toimub kinnises (suletud) tsüklis ja seetõttu tehnoloogilised otsesed heited välisõhku puuduvad. Ammoniaagi väljutamine välisõhku on võimalik kompressoriruumi ventilatsiooniheitega (heitallikas V1).
  Põhjaveevõtt olme- ja tehnoloogilisteks vajadusteks toimub ettevõtte territooriumil paiknevatest puurkaevudest PRK0002272 ja PRK0002274 keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjaga nr 409 „Ida-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine" kuni 31.12.2035 Jõhvi põhjaveemaardlale kehtestatud põhjaveevarust.
  Ettevõtte territooriumi pindala on 26 043 m2, sihtotstarve on 100 % tootmismaa. Tootmisterritoorium on ümbritsetud tootmismaade ja ärimaadega. Lähimad elamud jäävad heiteallikatest ca 80 m kaugusele lääne suunas ja ca 100 m kaugusele lõuna suunas.
  Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Samuti ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kultuurimälestisi ega muinsuskaitsealasid. Lähim looduskaitseline objekt on ca 1,2 km kaugusel lõuna edela suunas asuv Jõhvi linna park ja allee (keskkonnaregistrikood KLO1200574).
  Keskkonnaloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-120414 all, taotlus nr T-KL/1013244-2.


   

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa n r L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2. Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte täpsustada käideldatavate ja ladustatavate jäätmete koguseid. Samuti taotletakse õigust saasteainete välisõhku viimiseks. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult.
  Ettevõtte käitis asub aadressidel Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:008:0069), Ritsika vkt 3, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 32208:001:0014) ning Ahtme kaevandus, Rausvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 22901:001:0370).
  Keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115304 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kuusakoski (registrikood 10167439, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 12, 13816) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1008361.
  Ettevõtte jäätmekäitluskoht asub aadressil Kaasiku tn 32, Jõhvi küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:005:0254). Ettevõttele on antud jäätmeluba nr L.JÄ/328591, mis kehtib kuni 03.01.2022. Esitatud keskkonnaloa taotluse kohaselt soovib ettevõte tähtajatut keskkonnaluba jäätmekäitluskohas tegevuse jätkamiseks. Samuti soovitakse muuta jäätmekäitlustoiminguid ning käideldavaid jäätmeliike ning täpsustada ladustatavate jäätmete koguseid. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-115974 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Agricom Tehnika Osaühingu (registrikood 10871658, aadress Erra alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, Mõisa tee 10) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressidel Aiandi keskus 5 ja 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnused 25201:001:0024 ja 25201:001:0016).
  Ettevõte tegevuseks on puidujäätmete taaskasutamine – mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms) (R12s).
  Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115217 taotluse nr T-KL/1005937-2. Korraga on territooriumil kavas üheaegselt hoida kuni 3125 t (12 500 m3) puidujäätmeid ning taaskasutamisele ehk purustamisele suunamise aeg on kuni 1 nädal.