Keskkonnalubade andjaks on Keskkonnaamet. Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse  kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

 • Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AUDES LLC OÜ (registrikood 10072408, aadress Pae tn 3a, Jõhvi linn, 41533 Ida-Viru maakond; edaspidi ettevõte) 19.06.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba või õhusaasteluba) nr L.ÕV/330296 muutmise ning jäätmete käitlemise keskkonnaloaga (edaspidi keskkonnaluba või jäätmeluba) nr L.JÄ/330446 ühendamise taotlusmaterjalid, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kirja nr DM-109163-9 all.
  AUDES LLC OÜ-le on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba nr L.ÕV/330296 Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Pae tn 3a (katastritunnus 25301:002:0149) kinnistul asuvale käitisele. Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses asjaoluga, et 15.10.2019 teostatud otseste mõõtmiste teel saadud hetkelised heitkogused heiteallikatest 001 (kruntimisruum), 002 (värvimisruum) ja 003 (lakkimisruum) on stüreeni, ksüleeni, etüülatsetaadi ja lenduvate orgaaniliste ühendite puhul suuremad, kui keskkonnaloas nr L.ÕV/330296 lubatud.
  AUDES LLC OÜ põhitegevusalaks on tarbeelektroonika tootmine (EMTAKi kood 26401) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301) ning elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine (EMTAKi kood 27111). Ettevõte tootmisterritooriumil on neli heiteallikat: kruntimisruumi ventilatsiooniava, värvimisruumi ventilatsiooniava, lakkimisruumi ventilatsiooniava
  ning katlamaja korsten. Ettevõte toodab heli- ja videosalvestus- või taasesitusseadmeid (kõlarid, sagedushääldid, jaotusfiltrid, trafod jm). Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud pindade (puitpinnad) kruntimis-, värvimis- ja lakkimistöödega. Kasutatakse lahustitel põhinevaid krunte, värve, kõvendeid ja lakke, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 19,608 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 10,147 tonni aastas.

 

 • Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus (registrikood 10727967; aadress Harku tee 59, Tabasalu alevik, Harku vald, 76901 Harju maakond; edaspidi ettevõte) 05.06.2020 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/328755 muutmise taotlusmaterjalid (edaspidi taotlus).
  Aktsiaseltsile Eesti Vanglatööstus on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba nr L.ÕV/328755 Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Ülesõidu tn 1 (katastritunnus: 25301:012:0005) kinnistul asuvale käitisele. Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses kasutatavate kemikaalide koguse suurenemisega.
  Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus põhitegevusalaks on ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine (EMTAKi kood 28211) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAKi kood 25119), puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine (EMTAKi kood 16291) ning mujal liigitamata mööbli tootmine (EMTAKi kood 31091). Ettevõte tootmisterritooriumil on 3 heiteallikat: metalli värvimisruumi ventilatsiooniava, puidu värvikambri ventilatsiooniava ning keevitusruumi ventilatsiooniava.
  Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus toodanguks on metallmööbel, grillid, suitsuahjud, muud metallkonstruktsioonid, puidust detailid ja erinevad tarvikud. Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud metall- ning puitpindade viimistlemisega (lakkimine, värvimine, kruntimine, pindade puhastamine või muu töötlemine kemikaaliga). Toodete viimistlemine toimub eraldi metall- ja puitvärvikambrites. Peale viimistlemist toimub sama ruumis ka detaili/toote kuivamine. Viimistlemisel kasutatakse lahustitel põhinevaid värve, lakke ning krunte, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 15,275 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 9,766 tonni aastas.
  Lisaks metall- ja puitpindade viimistlemisele käitises teostatakse keevitustöid. Keevitusgaaside puhastamiseks on paigaldatud retsirkulatsiooni süsteem GEOVENT GFB2-12-4, mille puhastusaste on 99,9%. Süsteem on ruumi sisene ja puhastatud õhk suunatakse tagasi keevitusruumi, sellest tulenevalt heidet välisõhku ei toimu. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=27699

 

 • Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse SRM Ressursid OÜ (äriregistrikood: 12868063, aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Tammiku alevik, Kastani tn 3, 41542) esitatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse 73 lg 2 p-le 2 jäätmete sortimiseks ja taaskasutamiseks toimingukoodidega R12s - pakendijäätmete sortimine, R12y- pakendijäätmete ümberpakkimine ja R13- ladustamine. Ettevõtte kavandab keskkonnaloa alusel tegevust aadressil Kastani tn 3, Tammiku alevik, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:002:0120). Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?
  represented_id=&proceeding_id=9734&application_id=1003933
  .
   

 • Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Tolmet Eesti OÜ (äriregistrikood: 11105162, aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Teguri tn 45b, 51013) esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
  Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse 73 lg 2 p-le 2 jäätmete sortimiseks ja taaskasutamiseks toimingukoodidega R12s - metallijäätmete sortimine, purustamine, pressimine; R5k- jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine; R3k - jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine; R12y- ohtlike jäätmete ümberpakkimine; ja R13- ladustamine.
  Ettevõtte kavandab keskkonnaloa alusel tegevust käitluskohas nimega Kaasiku 30 metallijäätmete käitluskoht, mis asub aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 30 (katastritunnus 25201:005:0026).
  Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?
  represented_id=&proceeding_id=10096&application_id=1003240
  .
Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS