Keskkonnalubade andjaks on Keskkonnaamet. Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse  kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

  • Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Aktsiaseltsi Farmi Piimatööstus (registrikood 10928619) 14.03.2019 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/321900 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti. AS Farmi Piimatööstus omab tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Linda tn 15 (katastritunnus 25301:009:0105). Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses katlamaja aastase tööaja kasvuga, kütuse koguse suurenemisega ehk vajadusega viia kehtiv õhusaasteluba vastavusse tegelike heitkogustega. aastane tööaeg suureneb 7 300 tunnilt 8 760 tunnile aastas ja kütusena kasutatav maagaasi kogus suureneb 1 000 000 kuupmetrilt 1 300 000 kuupmeetrile aastas. Statsionaarseid saasteainete heiteallikaid on ettevõtel kaks: katlamaja korsten ja külmutusseadmete kompressorijaoskonna ventilatsioonitoru. Ktlamaja kahe katla nimisoojusvõimsus on mõlemal katlal 1,4 MW th. Loa taotlusega ning LHK projektiga saab tutvuda dokumendiregistris
Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS