Keskkonnalubade andjaks on Keskkonnaamet. Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse  kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Vallavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

 • Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Corestone Green (registrikood 10828326, aadress Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa n r L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2. Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte täpsustada käideldatavate ja ladustatavate jäätmete koguseid. Samuti taotletakse õigust saasteainete välisõhku viimiseks. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult.
  Ettevõtte käitis asub aadressidel Killustiku, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:008:0069), Ritsika vkt 3, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 32208:001:0014) ning Ahtme kaevandus, Rausvere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 22901:001:0370).
  Keskkonnaloa nr L.JÄ/329078 muutmise taotluse nr T-KL/1007444-2 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115304 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Kuusakoski (registrikood 10167439, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 12, 13816) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1008361.
  Ettevõtte jäätmekäitluskoht asub aadressil Kaasiku tn 32, Jõhvi küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:005:0254). Ettevõttele on antud jäätmeluba nr L.JÄ/328591, mis kehtib kuni 03.01.2022. Esitatud keskkonnaloa taotluse kohaselt soovib ettevõte tähtajatut keskkonnaluba jäätmekäitluskohas tegevuse jätkamiseks. Samuti soovitakse muuta jäätmekäitlustoiminguid ning käideldavaid jäätmeliike ning täpsustada ladustatavate jäätmete koguseid. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-115974 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Agricom Tehnika Osaühingu (registrikood 10871658, aadress Erra alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, Mõisa tee 10) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressidel Aiandi keskus 5 ja 11, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnused 25201:001:0024 ja 25201:001:0016).
  Ettevõte tegevuseks on puidujäätmete taaskasutamine – mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms) (R12s).
  Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115217 taotluse nr T-KL/1005937-2. Korraga on territooriumil kavas üheaegselt hoida kuni 3125 t (12 500 m3) puidujäätmeid ning taaskasutamisele ehk purustamisele suunamise aeg on kuni 1 nädal.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet esitas Jõhvi Vallavalitsusele OÜ MKJ Baltic (registrikood 12688125, aadress Jordi tee 7, Kotinuka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond) keskkonnaloa taotluse arvamuse saamiseks.
  Ettevõte taotleb keskkonnaluba metallijäätmete käitlemiseks aadressil Jordi tee 7, Kotinuka küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (katastritunnus 25201:005:0386). Ettevõte põhitegevusalaks on tavajäätmete (metalljäätmete) vastuvõtmine, sorteerimine ning taaskasutusse, sh korduskasutusse suunamine. Metallijäätmete käitlus seisneb erinevate metallijäätmete kogumises, vastuvõtus, ladustamises ja vajadusel sorteerimises eesmärgiga suunata maksimaalne kogus taaskasutatavat materjali edasisele ümbertöötlemisele.
  Metallijäätmete käitlemine toimub betoneeritud põrandaga hoones. Ettevõtte territoorium on asfalteeritud. Vastavalt vajadusele toimub hoones ka metalli lõikamine. Värviline metall kogutakse ja hoiustatakse lukustatavas konteineris.
  Kinnistu omanikuks on OÜ MKJ Baltic. Territooriumi sihtotstarve on 80% tootmismaa ja 20% ärimaa. Kinnistu asub Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-alal. Lähim elamumaapiirkond (Jõhvi linn) jääb lõunasse teisele poole maanteed, umbes 200 m kaugusele. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-115494, taotluse nr T-KL/1007515-2 all.

 

 • Menetlus on lõpetatud. AIANDUSÜHING VIRU-MARI (registrikood 80189359; aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kahula küla, Virumarja tn 53, 31021; edaspidi vee erikasutaja) esitas 22.10.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Kahula külas asuvast Viru-Mari veehaardest põhjaveevõtuks rohkem kui 150 m 3 kuus tähtajatuks. Taotlus on Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi KOTKAS) registreeritud 22.10.2020 nr DM-112042-1 all.
  Vee erikasutajale on antud Keskkonnaameti Põhja regiooni juhataja 23.09.2019 korraldusega nr 1-3/19/1948 keskkonnaluba nr L.VV/333496 (edaspidi keskkonnaluba) kuni 2020. aasta lõpuni ehk kuni keskkonnaministri 06.04.2006. a käskkirjaga nr 409 „Ida-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine" on kinnitatud põhjaveevaru tähtaja lõppemiseni. Keskkonnaluba taotletakse Viru-Mariveehaardele tähtajatuks. Veevõtu koguste muutmist vee erikasutaja ei taotle.
 
 
 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse Osaühingu Revino Aiand (registrikood 11088707; aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Edise küla, Aiandi keskus 5, 41558; edaspidi vee erikasutaja) 27.09.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/330519 muutmise taotluse.
  Vee erikasutajale on antud Keskkonnaameti Põhja regiooni juhataja 12.04.2020 korraldusega nr 1-3/18/963 vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/330519 (edaspidi keskkonnaluba) perioodiks 24.05.2018-31.12.2035. Keskkonnaluba annab vee erikasutajale õiguse Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Edise külas asuvatest puurkaevudest nr 2268 ja nr 2969 põhjaveevõtuks rohkem kui 150 m3 kuus kuni 2020. aasta lõpuni ning puurkaevust nr 2276 kuni 2035. aasta lõpuni, ehk kuni keskkonnaministri 06.04.2006. a käskkirjaga nr 409 „Ida-Viru maakonna põhjaveevarude kinnitamine" on kinnitatud põhjaveevaru tähtaja lõppemiseni.
  Keskkonnaloa muutmist taotletakse puurkaevudele nr 2268 ja nr 2969 lubatud veevõttu tähtaja pikendamiseks kuni 31.12.2035 (keskkonnaloa kehtivuse lõppkuupäev).
  Keskkonnaloa muutmise taotlus nr T-KL/1005242 on kättesaadav menetluse nr M-111688 all keskkonnaotsusteinfosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS (registrikood 10854476; aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 3, 41533; edaspidi ettevõte) esitas vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse.
  Taotletakse veeluba põhjaveevõtuks puurkaevust PRK0002281 koguses 19 m3 ööpäevas ja puurkaevust PRK0019064 koguses 33 m3 ööpäevas ning heitvee juhtimiseks peale Edise reoveepuhastit (keskkonnaregistrikood PUH0440640) Pühajõkke (keskkonnaregistrikood VEE1067000). Joogivesi võetakse Kose küla puurkaevust ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjaveekihist ning Edise (Aiandi) puurkaevust kambrium-vendi veekompleksi põhjaveekihist. Kose ja Edise puurkaevud on varustatud pumbaga, väljapumbatava vee kogus arvestatakse veemõõtja alusel. Kuna Edise ja Kose puurkaevude põhjavesi on kehtestatud piirnormist kõrgema raua sisaldusega Edise (Aiandi) küla ja Kose küla puurkaevudel on paigaldatud rauaärastusfiltrid. Põhjaveetöötlus rauaärastusfiltrite abil on rakendatud vastavalt PVT -le. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS:https://kotkas.envir.ee/documents/d/35150-fe8d633f0fda04ce293746394a8a8561be0484c80203425d64f869c269c061be 

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Enefit Solutions AS (registrikood 10633284; aadress Malmi tn 8, Jõhvi linn, 41537 Ida-Viru maakond; edaspidi ettevõte) 28.07.2020 esitatud keskkonnaloa taotlusmaterjalid (edaspidi taotlus), mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kirja nr DM-109449-14 all.
  Enefit Solutions AS-ile on väljastatud Keskkonnaameti poolt paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaluba nr L.ÕV/326040 (edaspidi õhusaasteluba) ning vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/326969 (edaspidi veeluba) Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Malmi tn 8 (katastritunnus 25301:013:0140) kinnistul asuvale käitisele.
  Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg-le 4 annab Keskkonnaamet ühe keskkonnaloa, kui KeÜS § 41 lg-s 1 nimetatud tegevused on omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud. Ettevõttele väljastatud veeluba ja õhusaasteluba on ruumiliselt ja tehnoloogiliselt seotud, seega taotleb ettevõte ühtset keskkonnaluba, milles on kajastatud kõik ettevõte tegevusega seotud valdkonnad (antud juhul vee erikasutamine ning paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamine).
  Enefit Solutions AS taotleb keskkonnaloa muutmist seoses veeloa kehtivuse lõppemisega 31.12.2020 ning muudatustega heiteallikate koosseisus, kasutatavate kemikaalide kogustes ja nomenklatuuris. Ettevõte toodab vastavalt kliendi soovile erinevaid metallkonstruktsioone, kaevandus-, energeetika- ja tööstusseadmeid. Enefit Solutions AS tootmisprotsessis teostatakse detailide puhastamist, karastamist, haaveldamist, keevitustöid, metalli gaasi- ja plasmalõikust, värvimistöid. Lehtmetalli lõikamiseks on käitises ettenähtud kaks gaasi-plasmalõikepinki ning üks gaasilõikepink. Üheaegselt kaks gaasi- ja plasmalõikuspinki ei tööta. Heitgaaside puhastuseks tekkivatest aerosoolidest (tahked, peened osakesed; raskmetallid) kasutatakse filtersüsteemi DEPRO 8 CYCLO Dust Collectors, mille puhastusaste on 93%. Samuti käitises toimub metallkonstruktsioonide keevitamine. Käitises kokku on 27 keevitusposti (kohta). Keevitustraadi maksimaalne aastane kulu on 73,455 tonni. Metalldetailide/metalltoodete pind puhastatakse mustusest, värvist või määrdeainetest haavelpuhastuse kambris. Haavelpuhastuse kamber on varustatud abrasiivmaterjali vaakumkogumissüsteemiga milline koosneb vaakumfiltriplokist, vaakumkogurist ja pühkimismehhanismiga põrandapunkrist. Süsteem on mõeldud korduvkasutatava abrasiivmaterjali (haavlite) kogumiseks. Pärast abrasiivmaterjali kogumismahutisse suunamist liigub vaakumi tekitatud õhuvool, milline sisaldab tahkeid osakesi, edasi vaakumseadmesse, kus see puhastatakse enne töötsooni tagasi ja välisõhku suunamist. Püüdeseadme puhastusaste on 99,9%.
  Ettevõte kasutab lahustitel põhinevaid krunte, värve ja kõvendeid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 214,958 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 14,298 tonni aastas. Ruumid, milles teostatakse detailide puhastamis- ning värvimistöid on varustatud aktiivsöe filtritega puhastusastmega 80%, mis on mõeldud lenduvate orgaaniliste ühendite kinni püüdmiseks. Lisaks eelnimetatudruumid on varustatud ka klaaskiust filterkotidega, seinafiltritega ja paneelidega puhastusastmega 75-94%, mis on ette nähtud tahkete osakeste kinni püüdmiseks.
  Enefit Solutions AS kasutab soojusenergia tootmiseks maagaasil töötavaid katlaid (16 tk). Saadavat soojust kasutatakse värvimisruumi kütmiseks. Samuti ettevõte kasutusel on maagaasil töötavad gaasiahjud, mida kasutatakse metalldetailide soojendamiseks ja kuumutamiseks. Põletusseadmete summaarne nimisoojusvõimsus 10,202 MW ning maagasi aastane kulu on 1511,08 tuhat m3. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/documents/d/31989-63e958a38dbee7829756baa867f52fc3b5eb9412a5f0c5b5857cc0201e2822b3

 

 • Menetlus lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AUDES LLC OÜ (registrikood 10072408, aadress Pae tn 3a, Jõhvi linn, 41533 Ida-Viru maakond; edaspidi ettevõte) 19.06.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba või õhusaasteluba) nr L.ÕV/330296 muutmise ning jäätmete käitlemise keskkonnaloaga (edaspidi keskkonnaluba või jäätmeluba) nr L.JÄ/330446 ühendamise taotlusmaterjalid, mis on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kirja nr DM-109163-9 all.
  AUDES LLC OÜ-le on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba nr L.ÕV/330296 Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Pae tn 3a (katastritunnus 25301:002:0149) kinnistul asuvale käitisele. Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses asjaoluga, et 15.10.2019 teostatud otseste mõõtmiste teel saadud hetkelised heitkogused heiteallikatest 001 (kruntimisruum), 002 (värvimisruum) ja 003 (lakkimisruum) on stüreeni, ksüleeni, etüülatsetaadi ja lenduvate orgaaniliste ühendite puhul suuremad, kui keskkonnaloas nr L.ÕV/330296 lubatud.
  AUDES LLC OÜ põhitegevusalaks on tarbeelektroonika tootmine (EMTAKi kood 26401) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301) ning elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine (EMTAKi kood 27111). Ettevõte tootmisterritooriumil on neli heiteallikat: kruntimisruumi ventilatsiooniava, värvimisruumi ventilatsiooniava, lakkimisruumi ventilatsiooniava
  ning katlamaja korsten. Ettevõte toodab heli- ja videosalvestus- või taasesitusseadmeid (kõlarid, sagedushääldid, jaotusfiltrid, trafod jm). Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud pindade (puitpinnad) kruntimis-, värvimis- ja lakkimistöödega. Kasutatakse lahustitel põhinevaid krunte, värve, kõvendeid ja lakke, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 19,608 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 10,147 tonni aastas.

 

 • Menetlus on lõpetatud. Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus (registrikood 10727967; aadress Harku tee 59, Tabasalu alevik, Harku vald, 76901 Harju maakond; edaspidi ettevõte) 05.06.2020 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/328755 muutmise taotlusmaterjalid (edaspidi taotlus).
  Aktsiaseltsile Eesti Vanglatööstus on väljastatud tähtajatu kehtivusajaga keskkonnaluba nr L.ÕV/328755 Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas Ülesõidu tn 1 (katastritunnus: 25301:012:0005) kinnistul asuvale käitisele. Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses kasutatavate kemikaalide koguse suurenemisega.
  Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus põhitegevusalaks on ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine (EMTAKi kood 28211) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAKi kood 25119), puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine (EMTAKi kood 16291) ning mujal liigitamata mööbli tootmine (EMTAKi kood 31091). Ettevõte tootmisterritooriumil on 3 heiteallikat: metalli värvimisruumi ventilatsiooniava, puidu värvikambri ventilatsiooniava ning keevitusruumi ventilatsiooniava.
  Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus toodanguks on metallmööbel, grillid, suitsuahjud, muud metallkonstruktsioonid, puidust detailid ja erinevad tarvikud. Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud metall- ning puitpindade viimistlemisega (lakkimine, värvimine, kruntimine, pindade puhastamine või muu töötlemine kemikaaliga). Toodete viimistlemine toimub eraldi metall- ja puitvärvikambrites. Peale viimistlemist toimub sama ruumis ka detaili/toote kuivamine. Viimistlemisel kasutatakse lahustitel põhinevaid värve, lakke ning krunte, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 15,275 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 9,766 tonni aastas.
  Lisaks metall- ja puitpindade viimistlemisele käitises teostatakse keevitustöid. Keevitusgaaside puhastamiseks on paigaldatud retsirkulatsiooni süsteem GEOVENT GFB2-12-4, mille puhastusaste on 99,9%. Süsteem on ruumi sisene ja puhastatud õhk suunatakse tagasi keevitusruumi, sellest tulenevalt heidet välisõhku ei toimu. Keskkonnaloa taotlus on kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=27699

 

Toimetaja: SVETLANA JÜRGENS