Igapäevaelu toetamise teenus

Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse intellektipuude ja/või psüühilise erivajadusega isikutele, kes psühhiaatri saatekirja alusel vajavad oma elu korraldamisel igapäevast tuge. Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus on teenuse osutaja kohustatud:
1) kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
2) juhendama isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
3) juhendama isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
4) juhendama isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
5) kujundama isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
6) nõustama isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
7) toetama teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu ja
8) kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
Igapäevaelu toetamise teenust osutab Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Kaare 7)

Info telefonil 335 6551 juhatuse liige