Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

Valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eesmärk on toetada Jõhvi valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamist, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamist, võimaluste mitmekesistamist ning jätkusuutlikkuse tagamist läbi Jõhvi vallas tegutsevate juriidilistele isikute ja Jõhvi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste poolt pakutava huvihariduse ja -tegevuse teenuse toetamisega.

Toetust võib taotleda:
 1) uute huviringide sh integratsiooni eesmärgil loodud huviringide või muude juhendatud noorte vabaaja sisustamise tegevuste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
 2) huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks;
 3) uuenduslike metoodikate kasutusele võtuks huvikooli õppe- või ainekavades või olemasolevate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks või laiendamiseks;
 4) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks, olemasolevate LTT huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 5) erivajadustega laste ja noortele suunatud juhendatud tegevuseks.

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid õppevahendeid ja tööjõukulu.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Määruse alusel ei toetata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid või mõne muu Jõhvi valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tegevusi.

Taotluse esitamise tähtajad on 1. aprill (septembri-detsembri eest) ja 1. oktoober (jaanuari-augusti eest).

Taotlusi saab esitada läbi SPOKU süsteemi.

Alus: Jõhvi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord