Uue ehitusseadustiku jõustumine on toonud 1. juulist 2015  kaasa mitmeid muudatusi. Kui vana  ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks vajalik kas ehitusluba, kirjalik nõusolek või kohaliku omavalitsuse teavitamine, siis uue seadustiku järgi on ehitamiseks vaja esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

Uus ehitusseadustik (vastu võetud 11.02.2015) saab leida Riigi Teataja leheküljel

 

Ehitusluba 

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning üldjuhul see on kohustuslik suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste püstitamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat. Ehitusluba on nõutav Ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhul. Pädeval asutusel on põhjendatud juhul õigus anda ehitusluba või nõuda selle andmist ehitise kohta, mis ei sisaldu Ehitusseadustiku lisas 1.

Ehitusteatis 

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise heakskiitmisest arvates. Ehitusteatise ning projekti esitamine on nõutav seadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul. Pädeval asutusel on põhjendatud juhul õigus nõuda ehitusteatise esitamist ehitise kohta, mis ei sisaldu Ehitusseadustiku lisas 1.

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

 

Kasutusluba 

Kasutusluba on uue seadustiku kohaselt vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba. Kasutusluba on nõutav Ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhul.

Kasutusteatis 

Kasutusteatise esitamine on nõutav seadustiku lisas 2 nimetatud ehitiste puhul.

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 

Taotlused ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Samas registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ning dokumentidega. 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid saab ka siit leida

 

Ehitisregistri kommentaar seoses andmete korrastamise nõudega 1.jaanuariks 2020