Ehitisregister - Taotlused ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ning dokumentidega. 
 
Projekteerimistingimused
Enne ehitusloakohustusliku (vt ehitusseadustiku lisa 1) hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamist või laiendamist üle 33% selle esialgsest planeeritud mahust tuleb taotleda projekteerimistingimused juhul kui ehitusalal puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Pädev asutus võib ehitusseadustikus ette nähtud juhtudel anda projekteerimistingimused ka detailplaneeringu täpsustamiseks. 
 
Üldiselt annab projekteerimistingimused kohalik omavalitsus ehitisregistri kaudu. Seotud osapooled saavad menetluse olulisemate sündmuste kohta teavitusi ja võivad selle käiguga registris tutvuda.
 
Ehitise (hoone või rajatis) püstitamiseks, ümberehitamiseks või lammutamiseks on enamasti vaja taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis. Kas ja missugust dokumenti konkreetsel juhul vaja läheb, on määratud ehitusseadustiku lisas 1. Kõik korraga tehtavad tööd võib esitada ühel dokumendil, ehitisregister valib reeglina automaatselt, kas konkreetse ehitise ja tegevuse jaoks on vaja luba või teatist. Keerulisemate juhtumite korral (näiteks kui üldjuhul teatisekohustuslik ehitis võib riivata naabrite õigustatud huve) võib kohalik omavalitsus võtta ehitusteatise ehitusloaga sarnasesse menetlusse.
 
Ehituslube annavad üldjuhul kohaliku omavalitsuste üksused või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), ehitusteatised tuleb üldjuhul esitada kohaliku omavalitsuse üksusele. Mõlemad tegevused toimuvad ehitisregistri kaudu. Seotud osapooled saavad menetluse olulisemate sündmuste kohta teavitusi ja võivad selle käiguga registris tutvuda. 
 
Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile.   
Ehitusteatisega antakse kohalikule omavalitsusele teada kavatsusest ehitama hakata. Kui omavalitsus ei teavita teatise esitajat kümne päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada ehitamist.
 
Vähemalt kolm päeva enne ehitusloakohustuslike (vt ehitusseadustiku lisa 1) ehitustööde alustamist peab esitama teatise ehitamise alustamise kohta. Teatise esitab ehitusloa taotlenud isik kohalikule omavalitsusele ehitisregistri kaudu.
 
Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis (hoone või rajatis) on ehitatud vastavalt ehitusloale ning seda võib kasutada ettenähtud kasutamise otstarbel. Teatud juhtudel piisab ehitise kasutamise alustamiseks või kasutamise otstarbe muutmiseks kohaliku omavalitsuse kasutusteatisega teavitamisest. Kas ja missugust dokumenti konkreetsel juhul vaja läheb, on määratud ehitusseadustiku lisas 2.
 
Allikas: Ehitisregister