« Tagasi

Tammiku aleviku Pupi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsuse 05. augusti 2020 korraldusega nr 2304 kehtestati Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi talu kinnistu ja lähiala detailplaneering.

 

Detailplaneeringu eesmärk

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammiku aleviku Pupi kinnistu jagamine 22 osaks, sh 17 elamumaa, kaheks maatulundusmaa, üheks tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks, elamumaa kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine kuni 2 korruseliste üksik- ja kaksikelamute ehitamiseks, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

 

Vastavus üldplaneeringule

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve pereelamumaa (EP).

 

Detailplaneeringu elluviimine

Detailplaneeringu elluviimisega laieneb Tammiku alevik aedlinnana, millega eeldatavalt kaasnevad positiivsed majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud. Looduskeskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju ei kaasne.

 

Detailplaneeringu lahendusega ja menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee Ehitus ja planeerimine - Detailplaneeringud - dokumendihalduse planeeringute register – DP-159