« Tagasi

Septembris saab Uikala prügilasse eterniiti viia

Vallavalitsus korraldab alates 1. septembrist kuni 30. septembrini asbesti sisaldava eteniidi kogumise eraisikutelt. Ühest tekkekohast võib tasuta ära anda kuni kolm tonni eterniidijäätmeid. Tekkekohaks võib olla ainult Jõhvi valla piires asuv kinnistu, mis kuulub jäätmete üleandjale.

Jäätmete üleandmise soovist tuleb teatada vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile. Sellekohaseid sooviavaldusi oodatakse alates 29. augustist e-posti aadressil svetlana.jyrgens@johvi.ee või vallavlitsuse aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi. NB! Enne 29. augustit avaldusi vastu ei võeta.

Sooviavalduses peab märkima jäätmevaldaja nime, isikukoodi ja kontaktandmed, jäätmetekkekoha aadressi ning eterniidi ligikaudse koguse tonnides või ruutmeetrites. Eterniidi saab ära anda alles pärast seda, kui Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist või tema asendaja on selle vastuvõtmise kinnitanud.

Eterniidi kogumine toimub Uikala prügilas.

Kogu vallast on plaanis koguda 200 tonni asbesti sisaldavaid eterniidijäätmeid. Jäätmete kogumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Pöörame tähelepanu, et jäätmete üleandmiseks jäätmevedajale peab kontrollima, et jäätmevedajal oleks vastav keskkonnakaitseluba, mis annab õiguse selliste jäätmete veoks.

Jäätmeseaduse1 § 63 järgi tohib ohtlikke jäätmeid vedada ohtlikke veoseid käsitlevate õigusaktidega ning rahvusvaheliste lepingutega sätestatud korras.