« Tagasi

Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 9. juuni 2020 korraldusega nr 2179 Jõhvi valla Pauliku küla Sambla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

 

Planeeritav maa-ala hõlmab Sambla (25101:001:0277, elamumaa 100%, pindala 2,00 ha) ja osaliselt 13101 Jõhvi-Ereda tee (25201:005:0080, transpordimaa 100%) kinnistuid. Sambla kinnistu on hoonestamata looduslik rohumaa.

Planeeritav maa-ala piirneb kirdest Kaasiku tn 48a (KÜ 25101:001:0423, elamumaa 100%, pindala 5523 m²) ja Kaasiku tn 48 (KÜ 25101:001:0424, elamumaa 100%, pindala 6495 m²), kagust 13101 Jõhvi-Ereda tee (KÜ 25201:005:0080, transpordimaa 100%), edelast Kaasiku tn 52 (KÜ 25101:001:0163, maatulundusmaa 100%, pindala 10315 m²) ning loodest Kaasiku tn 56a (KÜ 25101:001:0166, maatulundusmaa 100%, pindala 5,64 ha) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine üheks transpordimaa ja kaheksaks üksikelamumaa krundiks pindalaga minimaalselt 2000 m², kruntidele hoonestusala, ehitusõiguse, ehituslike tingimuste, juurdepääsu tee, tehnovõrkude ja -rajatiste ning haljastuse põhimõtete määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alas, kus maakasutuse sihtotstarbeks on pereelamumaa (EP).

 

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehelwww.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP--173