« Tagasi

PAJUALUSE KÜLA JANI KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE

Jõhvi Vallavalitsus algatas 7. jaanuari 2020 korraldusega nr 1775 Jõhvi valla Pajualuse küla Jani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

 

Planeeritav maa-ala hõlmab Jani (KÜ 25201:003:0106, maatulundusmaa 100%, pindala 2,39 ha), osaliselt Kastani tänav T12 (KÜ 25101:001:0225, transpordimaa 100%) ja Kirbulinna tee T3 (KÜ 25101:001:0188, transpordimaa 100%) kinnistuid. Planeeritava maa-ala piir on toodud käesoleva korralduse lisas (ühel lehel). Planeeritava maa-ala pindala on ca 3 ha. Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal. Planeeritaval maa-alal hoonestus puudub.

Planeeritav maa-ala piirneb põhjast 93 Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tee (KÜ 25201:002:0137, transpordimaa 100%), kirdest Vahepõllu (KÜ 25101:001:0321, maatulundusmaa 100%, pindala 6,68 ha), kagust Farmi (KÜ 25201:003:0109, maatulundusmaa 75% ja tootmismaa 25%, pindala 23,66 ha), edelast Matsi (KÜ 25201:003:0105, maatulundusmaa 100%, pindala 9,16 ha), loodest Kirbulinna tee 67 (KÜ 25201:002:0164, tootmismaa 100%, pindala 3022 m²) ja Kirbulinna tee 69 (KÜ 25201:002:0146, tootmismaa 100%, pindala 2,03 ha) kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jani kinnistu jagamine kolmeks äri sihtotstarbega krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse määramine.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav maa-ala kompaktselt asustatud ja detailplaneeringu kohustusega alas (ca 140 ha), mille maakasutuse juhtotstarve on pereelamumaa (EP) ja kus on lubatud mingi muu kõrvalsihtotstarve kuni 30% (ca 42 ha) ulatuses.

 

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee/Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringud/dokumendihalduse planeeringute register/DP-171.