« Tagasi

Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu kehtestamisest

Jõhvi Vallavolikogu 15. septembri 2021 otsusega nr 353 kehtestati Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneering. Planeeritav maa-ala asub Jõhvi vallas Pargitaguse külas, hõlmates Sarapuu (25101:001:0035, maatulundusmaa 100%, pindala 7,19 ha) ja Pihlaka (25201:008:0151, maatulundusmaa 100%, pindala 3,05 ha) kinnistuid. Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal.

Detailplaneering näeb ette Sarapuu ja Pihlaka kinnistute jagamise kolmeküne kaheks üksikelamumaa krundiks, kolmeks transpordimaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Üksikelamumaa krundid on planeeritud suurustega 2001 kuni 2991 m². Igale krundile on määratud ehitusõigus ühele elamule (kuni 2 korrust) kõrgusega kuni 8 m ja kuni kahele kõrvalhoonele (1 korrus) kõrgusega kuni 5 m, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m².

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi mõjusid keskkonnale planeeringualal ega lähiümbruses. Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on käsitletav maa-ala juhtotstarbeta maa (osaliselt kõrge väärtusega põllumaa). Seetõttu on detailplaneeringuga tehtud ettepanek muuta üldplaneeringus nimetatud kinnistute juhtotstarve elamumaaks.

Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-166).