« Tagasi

KAHULA KÜLA SALU KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Jõhvi Vallavolikogu 17. oktoobri 2019 otsusega nr 185 kehtestati Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu (KÜ 25201:002:0190) detailplaneering.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Salu kinnistu jagamine kuni seitsmeks elamukrundiks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja 1 kuni 2 kõrvalhoone ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, liikluskorralduse ja juurdepääsuteede lahendamine, tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse lahendamine. Planeeringuala suurus on 3,4 ha.

 

Planeerimisettepanek

Detailplaneeringuga on ette nähtud Salu kinnistu jagamine seitsmeks elamumaa krundiks suurusega 2630 kuni 4203 m², kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks. Elamumaa krundijaotus on planeeritud risti 13101 Jõhvi-Ereda riigiteega. Elamukruntidele on kavandatud juurdepääs kogujatee kaudu. Elamumaa kruntidele on määratud hoonete suurim ehitisealune pind 350 m². Igale krundile on lubatud ehitada ühe- kuni kahekorruseline elamu, kõrgusega kuni 8 m ja kaks kõrvalhoonet, kõrgusega kuni 5 m.

 

Vastavus üldplaneeringule

Koostatava detailplaneeringuga eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksus juhtotstarbeta maa (põllumaa boniteediga 40 hindepunkti ja enam). Sellest tulenevalt on tehtud ettepanek üldplaneeringu muutmiseks.

 

Detailplaneeringu elluviimine

Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevad külas positiivsed mõjud. Küla kogukonna suurenedes elavneb küla elu ja suureneb piirkonna turvalisus. Planeeritud elamukrundid on piisavalt suured, seetõttu säilib võimalus olemasoleval põllumaal kultuurtaimede kasvatamiseks. Looduskeskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju ei kaasne.

 

Detailplaneeringu menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla dokumendihalduse planeeringute registris/DP-162.