« Tagasi

Pauliku küla Pärna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsuse 17. septembri 2019 korraldusega nr 1493 kehtestati Jõhvi valla Pauliku küla Pärna kinnistu ja lähiala detailplaneering.

 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Pärna kinnistu jagamine kolmeks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorrastuse määramine.
 
Planeerimisettepanek
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks suurusega 2169 kuni 2686 m². Kruntidele on planeeritud hooned ehitisealuse pindalaga 434 kuni 537 m². Ehitusõigusega on määratud igale krundile üks üksikelamu, kõrgusega kuni 9 m ja kaks abihoonet, kõrgusega kuni 7 m. Transpordimaa krunt on planeeritud juurdepääsuks käsitletavast maa-alast lääne pool asuvale perspektiivsele elamumaale Alaküla kinnistul.
 
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve pereelamumaa (EP).
 
Detailplaneeringu elluviimine
Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevad positiivsed mõjud, kuna linna piiri vahetus läheduses arendatakse edasi olemasolevat väikeelamute piirkonda. Looduskeskkonnale eeldatavalt negatiivset mõju ei kaasne.
 
Detailplaneeringu menetlusdokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla dokumendihalduse planeeringute registris/DP-169.