« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõhvi linna Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a kinnistute detailplaneeringu (Jõhvi Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldus nr 2998).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. kuni 30. maini 2021 Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere 13a, Jõhvi) tööajal ja Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kella 8:00-st kuni 16:30-ni, neljapäeval kella 8:00-st kuni 18:00-ni ning reedel kella 8:00-st kuni 15:00-ni.

 

Planeeringuala hõlmab Kooli tn 1 (25101:001:0947, ärimaa 50%, elamumaa 50%, pindala 1285 m²) ja Kooli tn 1a (25101:001:0946, ärimaa 50%, elamumaa 50%, pindala 1285 m²) kinnistuid, kogupindalaga 2570 m².

Kooli tn 1 kinnistul asub iseteeninduslik autopesula. Kooli tn 1a kinnistu on kõrghaljastusega rohumaa, kus hoonestus puudub.

 

Detailplaneeringus on Kooli tn 1 kinnistule määratud hoonestusala ja ehitusõigus lähtuvalt olemasolevast iseteeninduslikust autopesulast, Kooli tn 1a kinnistule on määratud kaubandus-, teenindus- ja büroohoonele hoonestusala ning ehitusõigus ühele hoonele ehitisealuse pinnaga kuni 250 m² ja kõrgusega kuni 8,0 m. Määratud on planeeritaval maa-alal liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).

 

Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel: www.johvi.ee / Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / dokumendihalduse planeeringute register / DP-176 või lingilt:

wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2508064&tid=1611&u=20210429150159&desktop=1017&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D1611%26u%3D20210429150159

 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on kõigil isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi aadressil: Kooli2, 41595 Jõhvi või e-post: johvi@johvi.ee.