« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest

 
Jõhvi Vallavalitsus võttis 16. juunil 2021 vastu korralduse nr 3116 „Sundvalduse seadmine OÜ Järve Biopuhastus kasuks avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talumiskohustuse kehtestamiseks". Haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule.
Lähtudes eelnevast Jõhvi Vallavalitsus avalikustab korralduse resolutiivosa:
1. Seada sundvaldus avalikes huvides vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni talumiseks (olemasoleva veeja reoveetorustike rekonstrueerimine) OÜ Järve Biopuhastus (registrikood 10854476, asukoht Uus-Tehase 3, 30328 Kohtla-Järve) kasuks Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuvatele kinnisasjadele vastavalt käesoleva korralduse lisas 1 toodud kinnisasjade loetelule ning lisades 2 kuni 10 olevatele sundvalduse seadmise ala plaanidel viirutatud maa-aladele.
2. Määrata sundvalduse seadmise tingimused järgnevalt:
2.1 sundvaldus seatakse vee- ja reoveetorustiku ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise tagamise eesmärgil;
2.2 tehnorajatise omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama oma kulul maaüksuse heakorra taastamise;
2.3 kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis on tehnorajatise omanik kohustatud tehnorajatised likvideerima ja maa korrastama;
2.4 sundvaldus on tähtajatu;
2.5 sundvalduse tasu suurus on võrdne asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15⁵ sätestatud
talumistasuga.
3. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee/maakorraldus.
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 29.06.2021)