« Tagasi

Jõhvi Vallavalitsus teavitab sundvalduse seadmisest

Jõhvi Vallavalitsus võttis 25. novembril 2020 vastu korralduse nr 2609 «Sundvalduse seadmine Jõhvi valla kasuks avalikes huvides vajaliku tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks». Haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule. Lähtudes eelnevast Jõhvi vallavalitsus avalikustab korralduse resolutiivosa:
1. Seada sundvaldus Jõhvi valla (registrikood 75033483, asukoht Kooli tn 2 Jõhvi) kasuks Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuvatele kinnisasjadele tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks (olemasoleva tänavavalgustustaristu rekonstrueerimiseks) vastavalt käesoleva korralduse lisas 1 toodud kinnisasjade loetelule ning lisades 2 kuni 34 olevatele sundvalduse seadmise ala plaanidel viirutatud maa-aladele.
2. Sundvaldus seatakse tänavavalgustustaristu (kaabelliinide ja mastide) ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.
3. Kui sundvalduse lõppemise korral on vajalik tehnorajatise likvideerimine, siis on tehnorajatise omanik kohustatud tehnorajatised likvideerima ja maa korrastama.
4. Tehnorajatise omanik kohustub tehnorajatisega seotud tööde järgselt tagama oma kulul maaüksuse heakorra taastamise ja kasutusala korrashoiu sundvalduse kehtivusaja
jooksul.
5. Sundvaldus seatakse tähtajatult.
6. Sundvalduse tasu suurus on võrdne asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 155 sätestatud talumistasuga.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alustel ja korras või esitada kaebuse Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teada saamisest või päevast, millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.
 
Korralduse terviktekstiga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee/maakorraldus.
(Teade avaldatud ajalehes Postimees 30.11.2020)